اپيدميولوژي ناهنجاري هاي مادرزادي درشهرستان تبريز، يک مطالعه مبتني بر جمعيت
دوره پنجم (1393) , شماره سوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
حسین مشهدی عبدالهی 1، مجید کارآموز 2، محمد حسن کارگر ماهر 3، حسین خسروشاهی 4، سعید دستگیری 5،
  • تاریخ دریافت 1393/06/14
  • تاریخ پذیرش 1393/08/01
  • تاریخ انتشار 1393/09/30
زمينه و اهداف: ناهنجاري هاي مادرزادي عامل بخش  قابل توجهي از بيماري و مرگ و مير نوزادان مي باشند. هدف اين مطالعه  بررسي اپيدميولوژي ناهنجاري هاي مادرزادي در مناطق روستايي شهرستان تبريز در شمال غرب کشور مي باشد.

مواد و روش ها
: اين بررسي يک مطالعه مقطعي مي باشد. جمعيت مورد مطالعه، کليه کودکان زير 8 سال زنده به دنيا آمده در سالهاي 1383 تا1390 بوده است. تمامي پرونده هاي کودکان زير 8 سال درخانه هاي بهداشت مرکز بهداشت شهرستان تبريز بررسي گرديدند.

يافته ها
: کل جمعيت کودکان زير8سال 22500 نفربودند که ازميان آن ها تعداد254 مورد داراي ناهنجاري مادرزادي شناسايي شدند. ميزان شيوع اين ناهنجاري ها 113 در 10000 تولد زنده برآورد گرديد (95% فاصله اطمينان 126-99). آنومالي هاي سيستم عصبي با 24% شايع ترين ناهنجاري هاي مادرزادي دراين منطقه هستند. آنومالي هاي سيستم قلبي عروقي و ناهنجاري هاي شنوايي و بينايي در رده هاي دوم و سوم از لحاظ بيشترين شيوع قراردارند. بالاترين ميزان شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي در منطقه شمال شرق شهرستان تبريز با ميزان شيوع 386 در10000 تولد زنده (95% فاصله اطمينان 556-215) و کمترين ميزان شيوع آن ها باميزان 15 در10000 تولد زنده (95% فاصله اطمينان 45-14-) در منطقه  شمال غرب اين شهرستان مشاهده گرديد.

بحث و نتيجه گيري
: تفاوت چشمگير توزيع جغرافيايي ناهنجاري هاي مادرزادي در اين منطقه، ممکن است براي طراحي مطالعاتي براي
بررسي علل بروز اين بيماري ها مفيد باشد.
ناهنجاري هاي مادرزاديشيوعشهرستان تبریز
1155
1038
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423