بررسي تأثير سرمايه روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دوره هشتم (1396) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
جعفر بیک زاد 1، مهدی کهن 2، مرتضی عرب زوزنی 3،
  • تاریخ دریافت 1395/07/19
  • تاریخ پذیرش 1395/09/24
  • تاریخ انتشار 1396/03/30
زمينه: سازمان نيازمند رفتارهاي فرانقشي است كه دلبستگي افراد به موفقيت بلندمدت آن سازمان را منعكس كند. اين رفتارها همان رفتارهاي شهروندي سازماني هستند. از آنجا که رفتار شهروندي سازماني در بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز نقش عمده اي ايفا مي کند، هدف اين مطالعه تأثير سرمايه روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز و ارائه پيشنهادهايي به منظور ارتقاي رفتار شهروندي سازماني در گروه هدف مي باشد.

روش کار:
تحقيق حاضر از نوع مقطعي است و در سال 1395 انجام شد. جمعيت مورد بررسي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز مي باشد و نمونه گيري به شيوه خوشه اي انجام شد. در تحقيق حاضر براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد. بدين ترتيب که براي تلخيص، طبقه بندي و تفسير داده هاي آماري از روش هاي آمار توصيفي و در سطح استنباطي، براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، از آزمون کلموگروف-اسميرنف، پيرسون، اسپرمن و رگرسيون با نرم افزار SPSS استفاده شد.

يافته ها:
تعداد کل نمونه ها در اين مطالعه 300 نفر و درصد پاسخگويي 85 درصد بوده است. بر اساس نتايج اين مطالعه،  ميانگين سرمايه روانشناختي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 82/4 و ميانگين رفتار شهروندي سازماني، 75/3 مي باشد. ميانگين ابعاد مختلف سرمايه روانشناختي شامل خودکارآمدي، اميدواري، تاب آوري و خوش بيني، به ترتيب برابر 22/5، 19/5، 62/4 و 30/4 بود. ضريب همبستگي اسپيرمن براي تعيين همبستگي بين سرمايه روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني 258/0 بود (P ≤0.001).

نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه 8 درصد تغييرات رفتار شهروندي سازماني اعضاي هيأت علمي، توسط تغييرات در سرمايه روانشناختي تبيين مي گردد. در نتيجه مي توان بيان نمود که يک واحد افزايش در سرمايه روانشناختي باعث 0.068 واحد افزايش در رفتار شهروندي سازماني اعضا هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز مي شود.


سرمایه روانشناختیرفتار شهروندی سازمانیاعضای هیأت علمیتبریز
557
577
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423