بررسي ديدگاه بيماران و پرستاران در مورد آموزش بيمار و موانع احتمالي آن در مرکز شهيد مدني تبريز
دوره هفتم (1395) , شماره چهارم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
افخم ورقایی پایدار 1، وحیده زارع گاوگانی 2، نادر حسن نژاد 3، سعیده رنجبر 4، مرضیه حسین زاده 5، شهین ایمانی 6،
  • تاریخ دریافت 1395/08/27
  • تاریخ پذیرش 1395/10/28
  • تاریخ انتشار 1395/12/27
زمينه: آموزش به بيمار يك مراقبت پرستاري مؤثر است كه موجب افزايش رضايت بيماران از مراقبت هاي بهداشتي، كاهش اضطراب و طول مدت بستري بيماران و هزينه ها مي شود. هدف از اين پژوهش، شناسايي و مقايسه موانع مربوط به بيمار، موانع مربوط به پرستار و موانع مديريتي از ديدگاه بيماران بستري و پرستاران شاغل در بيمارستان شهيد مدني تبريز مي باشد.

روش کار:
اين پژوهش يک مطالعه توصيفي - تحليلي است. ابزار گرد آوري داده ها در هر دو گروه، 193 نفر پرستار و 184 نفر بيمار، پرسشنامه دو قسمتي (قسمت اول مشخصات دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش و قسمت دوم بياناتي مربوط به موانع مربوط به بيمار، موانع مربوط به پرستار و موانع مديريتي) مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS، ميانگين و درصد مشخصات دموگرافيك جمعيت هدف بررسي شده و در جداول تنظيم شد. از آمار توصيفي جهت بيان فراواني، ميانگين و انحراف معيار و درصد متغيرها استفاده شد. براي يافتن ارتباط بين ميانگين نمرات به دست آمده با يکديگر از آزمون همبستگي و جهت يافتن ارتباط بين ميانگين نمرات با ساير موارد بر حسب کيفي يا کمي بودن متغير از آزمون هاي نان پارامتريک يومن ويتني و کروس کالواريس و تي تست استفاده شد. مقاديرPvalue<0.05  به عنوان مقادير معني دار تلقي شد و در مواردي که P=0 بود مقادير P<0.001 گزارش گرديد.

يافته ها: نتايج نشان داد که از نظر بيماران، مهمترين مانع آموزشي مربوط به بيمار عبارت است از: ترجيح مي دهم پزشکم به من آموزش دهد (22.6 %) در حالي که از نظر پرستاران مهمترين مانع مربوط به بيمار عبارت است از: عدم درک محتواي آموزشي بدليل بيسوادي يا کم سوادي (20.8 %) از نظر بيماران مانع مهم آموزشي مربوط به پرستار عبارت است از: پرستاران وقت کافي براي آموزش به بيمار را ندارند (11.5 %). در حالي که اين مانع از نظر پرستاران عبارت است از: خستگي جسمي و روحي در اثر شيفت هاي فشرده كاري  (33.9 %). مهمترين مانع آموزشي مربوط به مديريت از ديدگاه بيماران عبارت است از: براي پرستاران آموزش دهنده امتيازي تعلق نمي گيرد (26.8 %). در حالي که مهمترين مانع از ديدگاه پرستاران عبارت است از: عدم تأمين نيروي پرستاري كافي براي بخش ها (48.2 %).

نتيجه گيري: با توجه به مزاياي فراوان آموزش بيماران، براي بيماران، خانواده، پزشکان و پرستاران و تأثير آن در افزايش رضايتمندي بيماران لازم است جهت رفع موانع موجود بر سر راه آموزش بيماران، اقداماتي صورت گيرد.

آموزش به بیمارموانع آموزش به بيمارآموزش بیمار توسط پرستار
376
588
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423