تأثير مصرف اسيد فوليک Folic Acid (طبق دستورالعمل مراقبت پيش از بارداري) برتغييرات فشار خون دوران بارداري در مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي استان آذربايجان شرقي
دوره هفتم (1395) , شماره چهارم English Article
پیشگیری از بیماریها
لیلا رسول پور فرزین 1، ژیلا خامنیان 2، سعید دستگیری 3،
  • تاریخ دریافت 1395/05/14
  • تاریخ پذیرش 1395/06/02
  • تاریخ انتشار 1395/12/27
زمينه: پره اکلامپسي به عنوان يکي از مخاطره آميزترين  مشکلات  در دوران بارداري مطرح بوده  و تولد زودرس، سقط، وزن کم نوزاد و نيز مرگ و مير مادر را به دنبال دارد. اسيد فوليک به عنوان  يکي از ويتامين هايي است که براي زنان در سنين باروري جهت پيشگيري از نقايص لوله عصبي جنين استفاده مي گردد و نقش آن در پره اکلامپسي و فشار خون در اين دوران مورد بحث است. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير مصرف اسيد فوليک درمراقبت هاي قبل از بارداري بر تغييرات فشار خون در بارداري مي باشد.

روش کار: در اين مطالعه کوهورت گذشته نگر  مطالعه به صورت تمام شماري بر روي کليه  1939 زنان در بين سال هاي 1387تا 1392 جهت دريافت مراقبت هاي پيش از بارداري به مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي سراب بستان آباد و خسروشهر مراجعه کردند انجام شد.  تقسيم بندي بر اساس نحوه مصرف مکمل اسيد فوليک به دو گروه  انجام شد: گروه اول که  به طور مرتب اسيد فوليک در دوره پيش از بارداري و سراسر بارداري مصرف کرده و گروه دوم  زناني که مصرف مکمل اسيد فوليک را نداشتند. بعد از جمع آوري اطلاعات در چک ليست محقق ساخته جهت آناليز آماري  اطلاعات وارد SPSS16 شده و آمار توصيفي و تحليلي ارايه شد.

يافته ها: ميانگين سني  زنان در اين مطالعه   5.78 ± 25.98 سال بود. 92.9 درصد مادران (1802 مورد) مصرف منظم اسيد فوليک طي دوران بارداري داشتند. بيشترين ميزان  فشارخون بالا در بارداري در فشار خون سيستوليک در هفته 37-35  با 8.2 درصد و در فشار خون دياستوليک در هفته 37-35 و بيش از 37 با 1.6 درصد بود. بروز فشار خون بالاي سيستوليک (ميانگين درصد در گروه مصرف کننده 0.63% ودر گروه پرهيز کننده از مصرف: 50.93%) و دياستوليک (ميانگين درصد در گروه مصرف کننده 0.93% و در گروه پرهيز کننده از مصرف: 10.16%) در بيماران مصرف کننده اسيد فوليک به صورت معني داري کمتر بود (P<0.05). ﺑـا توجه به آناليز رگرسيون لوجستيک با استراتژي بک وارد، شغل همسر و الگوي مصرف صحيح اسيد فوليک در دوره بارداري با توجه به معني دار بودن در تحليل چند متغيره به عنوان فاکتورهاي پيشگويي کننده مستقل در بروز پر فشاري خون در اين زنان مطرح گرديدند (P<0.05).

نتيجه گيري: با توجه به مطالعه ي حاضر، به نظر مي رسد، مصرف اسيد فوليک در دوران بارداري ميزان بروز هيپرتانسيون حاملگي را به صورت معني داري کاهش مي دهد و با مصرف اسيد فوليک در اين دوران مي توان از ميزان پره اکلامپسي کاسته و در جهت سلامت مادر و کودک گام هايي اساسي برداشت.

اسید فولیکبارداریفشار خون سيستوليکفشار خون دياستوليک
1089
977
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423