مطالعه توزیع خدمات سرپایی در نظام مراقبت‌های بهداشتی درمانی در استان آذربایجان شرقی
دوره هفتم (1395) , شماره چهارم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
علی جنتی 1، علی ایمانی 2، حسن الماس پور خانقاه 3،
  • تاریخ دریافت 1395/07/02
  • تاریخ پذیرش 1395/08/19
  • تاریخ انتشار 1395/12/27
زمينه: براي شناسايي مشکلات پيچيده نظام سلامت لازم است که اطلاعات و آمار ابعاد مختلف سلامت توليد شوند. لذا مطالعه فوق با هدف تعيين توزيع خدمات سرپايي در استان آذربايجان شرقي انجام شد.

روش کار:
مطالعه انجام‌شده يک مطالعه توصيفي - مقطعي مي‌باشد. نمونه و جامعه آماري مطالعه فوق شامل همه بيمارستان‌ها، مراکز بهداشتي و درماني، کلينيک‌ها، مطب‌ها و درمانگاه‌هاي وابسته به همه بخش‌هاي ارائه‌دهنده (دولتي، خصوصي، خيريه، نظامي، تأمين اجتماعي و شبه‌دولتي) که خدمات سرپايي در سطح استان آذربايجان شرقي ارائه مي‌دادند بود. روش نمونه‌گيري و جمع‌آوري داده‌ها به‌وسيله فرم محقق ساخته  (researcher-built checklist) انجام شد. روايي محتوايي فرم محقق ساخته توسط پنج نفر متخصص مديريت سلامت در دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي علوم پزشکي تبريز تأييد شد. داده‌هاي موردنياز از معاونت‌هاي درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز، سازمان تأمين اجتماعي، بيمه سلامت ايران، سازمان بهزيستي، بهداشت و درمان صنعت نفت، کميته امداد امام خميني (ره) جمع‌آوري گرديد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 18 تحليل شد.

يافته ها: روايي محتوايي و پايايي اطلاعات و داده‌هاي مطالعه توسط چک‌ليست توسط متخصصان مديريت سلامت تأييد گرديد. درمجموع يافته‌هاي مطالعه فوق نشان داد که بيشترين ارائه خدمات سرپايي توسط بخش خصوصي با 53.6% مي‌باشد و بخش خيريه با 0.6% کمترين ارائه‌دهنده خدمات سرپايي مي‌باشد. در اين بين تأمين اجتماعي با 27.7% و بخش دولتي با 13.4% بعد از بخش خصوصي بيشترين ارائه‌دهندگان خدمات سرپايي در استان مي‌باشند.

نتيجه گيري: يافته‌هاي مطالعه نشان داد که بخش‌هاي خصوصي در مقايسه با بخش‌هاي ديگر در خط مقدم ارائه خدمات سرپايي مي‌باشند؛ بنابراين سياست‌گذاري‌ها و تصميمات مديران ارشد بايد در راستاي حمايت و تقويت اين بخش‌ها باشد.

خدمات سرپایینظام مراقبت‌هاي بهداشتي درمانيایران
1249
1195
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423