بررسي ارتباط مصرف اسيد فوليک و وزن هنگام تولد نوزادان
دوره هفتم (1395) , شماره سوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
فریبا اسماعیل زاده 1، مهستی علیزاده 2، سعید دستگیری 3،
  • تاریخ دریافت 1395/03/31
  • تاریخ پذیرش 1395/06/02
  • تاریخ انتشار 1395/09/30
زمينه: اسيد فوليک از خانواده ويتامين B مي باشد و مصرف روزانه 5 ميلي گرم از آن قبل از بارداري و تا هفته ي دهم حاملگي توصيه شده است. با توجه به اين که در مناطق بستان آباد، خسروشهر و سراب استان آذربايجان شرقي مطالعه اي دراين خصوص صورت نگرفته است و در مطالعات کشوري شيوع مشخصي يافته نشد. از اين رو هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط مصرف اسيد فوليک و وزن هنگام تولد نوزادان در مادران باردار ساکن در بستان آباد، خسروشهر و سراب آذربايجان شرقي مي باشد.

روش کار:
مطالعه حاضر از نوع کوهورت گذشته نگر مي باشد. در اين تحقيق 1939 زن باردار که براي مراقبت پيش از بارداري به مراکز بهداشتي مراجعه کرده بودند انتخاب و مادران بر اساس مصرف مکمل اسيد فوليک به دو گروه تفسيم شدند: گروه اول مادران با مصرف منظم اسيد فوليک در دوران بارداري و قبل از آن و گروه دوم زنان فاقد مصرف مکمل اسيد فوليک. سپس اطلاعات مادران از جمله سن، تحصيلات، سابقه مراقبت پيش از بارداري و... اخذ و وارد برنامه آناليز آماري SPSS نسخه 16 شده و به تجزيه تحليل پرداختيم. در اين تحليل از تست هاي آماري T-Test و ANOVA استفاده گرديد.

يافته ها:
در اين مطالعه ميانگين سني مادران شرکت کننده 25.98 سال و ميانگين وزن زمان تولد فرزندانشان 3.209 کيلوگرم بود. 92.9 درصد مادران مصرف منظم اسيد فوليک طي دوران بارداري داشتند. تحليل نتايج نشان داد که با افزايش BMI مادران، وزن زمان تولد نوزادان نيز افزايش يافت. همچنين ميان وزن بالاي نوزادان در زمان تولد با مصرف منظم اسيد فوليک در مادران ارتباط معني داري مشاهده شد.

نتيجه گيري:
نتايج اين مطالعه نشان داد که وزن بالاي مادران در ابتداي حامگي منجر به افزايش وزن نوزادان در زمان تولد مي شود و مصرف اسيد فوليک در دوران بارداري منجر به افزايش وزن نوزادان در زمان تولد مي شود.

اسید فولیکوزن زمان تولدبستان آبادخسروشهرسراببارداری
1429
1057
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423