تحليل و برآورد هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بيماري سرطان سينه در زنان مراجعه کننده به کلينيک شهيد قاضي تبريز در سال 1392
دوره پنجم (1393) , شماره سوم English Article
اقتصاد سلامت
علی ایمانی 1، شعله احمدی پور 2، علی جنتی 3، کمال قلی پور 4، جواد قدوسی نژاد 5،
  • تاریخ دریافت 1393/07/01
  • تاریخ پذیرش 1393/08/15
  • تاریخ انتشار 1393/09/30
زمينه و اهداف: سرطان پستان شايع ترين سرطان در بين زنان است. تحليل هزينه مراقبت براي بيماران سرطاني، جزئي مهم از تدوين  برنامه ها و سياست هاي ملي سرطان مي باشد. لذا مطالعه ي حاضر با هدف تحليل و برآورد هزينه هاي بيماري سرطان سينه در زنان مبتلاي مراجعه کننده به کلينيک شهيد قاضي تبريز در سال 1392 طراحي شد.

مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع تحليل هزينه ي بيماري است که به صورت مقطعي و با استفاده از پرسشنامه ي محقق ساخته، به صورت گذشته‌نگر در يک بازه‌ي زماني 6 ماهه صورت گرفت. با استفاده از رويکرد هزينه يابي پايين به بالا، هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم  34 بيمار مبتلا به سرطان سينه در کلينيک شهيد قاضي تبريز از منظر بيمار گردآوري شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم‌افزار Excel 2007 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: ميانگين هزينه هاي مستقيم پزشکي 116327582.35 ريال و ميانگين هزينه ي غيرمستقيم پزشکي 2580294.12 ريال و هزينه هاي کل 5438083000 ريال بود.

بحث و نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن هزينه ها و شيوع بيماري سرطان سينه، افزايش پوشش بيمه ي مکمل براي کاهش بار هزينه هاي کمرشکن ضروري به نظر مي رسد. هم‌چنين تشخيص زودهنگام و غربالگري براي بيماران براي کاهش بار هزينه‌ها مي تواند مفيد باشد.
سرطان سینههزینه بیماریهزینه پایین به بالا
1491
1298
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423