مروري بر نقش کتابخانه هاي ديجيتال در ارتقاي سواد سلامت
دوره پنجم (1393) , شماره دوم English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
پروین عبداله زاده 2، وحیده زارع گاوگانی 3،
  • تاریخ دریافت 1393/04/31
  • تاریخ پذیرش 1393/05/25
  • تاریخ انتشار 1393/06/30
زمينه و اهداف: با توجه به اهميت دانش سلامت عمومي و نقش کليدي آن در کاهش هزينه هاي درمان، مي توان مسيرهاي جديدي را براي ارتقاي دانش سلامت آحاد جامعه پيمود. هدف از اين مقاله مشخص نمودن قابليت هاي کتابخانه هاي ديجيتال در حوزه ارتقاي سواد سلامت جامعه مي باشد.

مواد و روش ها
: مقاله از نوع مرور غير سيستماتيک مي باشد. مقالات مرتبط در پايگاه هاي اطلاعاتي و مجلات انگليسي و فارسي با توجه به هدف پژوهش مرور شد و نتايج به صورت گزارش مقوله بندي شده ارائه گرديد.

بحث و نتيجه گيري
: مزاياي متعددي براي استفاده از کتابخانه ديجيتال در اين مقاله ليست شده است. لذا توجه به اين محمل اطلاعاتي    به عنوان يک فرصت براي توسعه سواد سلامت جامعه از طريق کتابخانه هاي ديجيتال از طرف سياست گزاران سلامت و عموم مردم مورد توصيه است.
سواد سلامتکتابخانه هاي ديجيتاليآموزشآموزش الکترونيکي
793
1089
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423