بررسي الگوي استفاده کاربران دانشگاه علوم پزشکي تبريز از مجلات الکترونيکي در فاصله زماني 2012-2010 براساس روش گزارش گيري کانتر
دوره ششم (1394) , شماره اول English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
سارا جلال زاده 1، فهیمه عباسی 2،
  • تاریخ دریافت 1393/05/29
  • تاریخ پذیرش 1393/08/06
  • تاریخ انتشار 1394/03/15
زمينه و اهداف: افزايش ميزان استفاده از منابع الکترونيکي در دانشگاه ها و مراکز علمي- تحقيقاتي و هزينه اي که صرف تهيه و دسترسي به اين منابع مي شود، دليلي بر اهميت ارزيابي ميزان استفاده از منابع خريداري شده، با در نظرگيري مصرف صحيح بودجه مي باشد. در اين پژوهش، وضعيت استفاده تمام متن از مجلات الکترونيکي 5 ناشر (الزوير، وايلي، پروکوئست، امرالد، آکسفورد جورنالز) در دانشگاه علوم پزشکي تبريز در فاصله زماني 2012- 2010 مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روش ها
: روش پژوهش توصيفي - پيمايشي است. داده هاي مورد نياز از طريق گزارش گيري کانتر از ناشران به دست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار اکسل به تجزيه و تحليل داده ها و ترسيم جدول ها و نمودارها پرداخته شد.

يافته ها
: مطابق يافته هاي تحقيق از بين پنج ناشر مورد بررسي، بيشترين ميزان دانلود تمام متن مقالات از مجلات الزوير بوده و پس از آن به ترتيب وايلي، آکسفورد جورنالز، پروکوئست، و امرالد قرار داشته اند.

بحث و نتيجه گيري
: دانشگاه علوم پزشکي تبريز با سياست گذاري صحيح و با تخصيص کارآمد بودجه در انتخاب مجلات قابل دسترس از طريق الزوير توانسته است در جهت مرتفع سازي نيازهاي اطلاعاتي کاربران گام مؤثري را بردارد. همچنين اين موضوع مي تواند با ميزان آشنايي کاربران دانشگاه علوم پزشکي تبريز با مجلات الزوير ارتباط مستقيم داشته باشد.

منابع الکترونیکیمجلات علمیگزارش گیری کانتردانشگاه علوم پزشکی تبریز
1018
635
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423