ارتقاي سواد اطلاعاتي اساس ارتقاي سواد سلامت در جامعه اطلاعاتي
دوره هفتم (1395) , شماره دوم English Article
میثم داستانی 1، معصومه ستاری 2،
  • تاریخ دریافت 1395/03/29
  • تاریخ پذیرش 1395/05/18
  • تاریخ انتشار 1395/06/30
در جامعه اطلاعاتي که توليد، توزيع و استفاده از اطلاعات براي تمامي امور زندگي به صورت آزاد و گسترده در دسترس همگان قرار دارد، استفاده صحيح و مناسب از اطلاعات معتبر و مناسب به خصوص در امر سلامت از اهميت به سزايي برخوردار است. مقاله حاضر با توجه به مفاهيم و مزيت هاي سواد سلامت و سواد اطلاعاتي به نقش آن در ارتقاي سواد سلامت مي پردازد. اين مطالعه براساس مرور منابع علمي و مفاهيم جامعه اطلاعاتي، سواد اطلاعات و باسواد اطلاعاتي، به اهميت تأثير ارتقاي سواد اطلاعاتي بر ارتقاي سواد سلامت در جامعه اطلاعاتي پرداخته است. جوامع اطلاعاتي با فراهم کردن بستري از فناوري اطلاعات و سيستم هاي رايانه اي، سعي در گسترش و توسعه تبادل اطلاعات در بين افراد جامعه دارند. اطلاعات به عنوان رکن اساسي جوامع اطلاعاتي پديده اي است که تصميم گيري ما را در رابطه با مسائل مختلف، همچون سلامت و مسائل بهداشتي تحت تأثير قرار مي دهد. در حال حاضر اطلاعات سلامت درقالب هاي الکترونيکي و تحت وب، به صورت انبوه در دسترس افراد قرار گرفته است. نکته حايز اهميت در اين ميان، اجتناب از انبوه اطلاعات نامعتبر، ناصحيح و نامناسب موجود در اينترنت است. اين امر مستلزم کسب مهارت هاي سواد اطلاعاتي همچون شناسايي، دستيابي و ارزيابي اطلاعات است. به طورکلي مي توان گفت که ارتقاي سواد سلامت در جوامع اطلاعاتي کسب مهارت هاي مختلف در قالب سواد اطلاعاتي را مي طلبد. اطلاعات به دست آمده از اين بررسي مي تواند در تدوين برنامه هاي بهداشتي بلند مدت كشور جهت پيشگيري از بيماري هاي غير واگير مورد استفاده قرار گيرد.
سواد سلامتسواد اطلاعاتیجامعه اطلاعاتی
766
840
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423