شيوع و ريسک فاکتورهاي ازدواج فاميلي
دوره پنجم (1393) , شماره دوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
فریبا حیدری 1، سعید دستگیری 2،
  • تاریخ دریافت 1392/10/21
  • تاریخ پذیرش 1393/01/28
  • تاریخ انتشار 1393/06/30
زمينه و اهداف: ازدواج فاميلي يک مشکل جهاني با تنوعي از توزيع ها و ميزان وقوع در کل دنيا مي باشد. هدف از اين مطالعه، ثبت و بررسي شيوع و مشخصات اپيدميولوژيک ازدواج فاميلي مي باشد.

مواد و روشها
: اين مطالعه مورد- شاهدي در مراكز مشاوره قبل از ازدواج در شهر تبريز انجام گرفته است. شرکت کنندگان شامل 1532 فرد (766 زوج) بود، که گروه مورد شامل 166 زوج بود.

يافته ها
: در طول يک سال شيوع ازدواج هاي فاميلي 13.8 درصد از کل بودند. آناليز نهايي بعد از تطبيق ساير متغيرها نشان داد که سن پايين ازدواج و سطح پايين اطلاعات فرد در مورد اثرات ازدواج فاميلي در هر دوي زنان و مردان مي توانند، پيشگويي کننده هاي مستقل ازدواج فاميلي باشند. شغل پدر، سطح درآمد و خويشاوندي والدين فقط در مردان پيشگويي کننده هاي ازدواج فاميلي بودند.

بحث و نتيجه گيري
: ازدواج فاميلي هنوز هم بالا مي باشد و نياز به مداخلات پيشگيرانه مناسب و انجام برنامه هاي آموزشي چند سطحي ضروري است.
ازدواج فامیلیازدواجتعیین گرهاشیوع
756
661
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423