پراکندگي شيوع بيماري تب مديترانه‌اي فاميلي در جهان و ايران: مرور سيستماتيک و‌ متاآناليز
دوره هفتم (1395) , شماره اول English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
ثریا هادی 1، بهروز ساري صراف 2، ژیلا خامنیان 3، رویا دولتخواه 4، درنا غفاری 5، پرستو مرادی 6، سعید دستگیری 7،
  • تاریخ دریافت 1394/10/19
  • تاریخ پذیرش 1394/12/05
  • تاریخ انتشار 1395/03/30
زمينه: تب مديترانه‌اي فاميلي نوعي بيماري اتوزومال (Autosomal) مغلوب مي‌باشد. اولين موارد ابتلا به بيماري تب مديترانه‌اي فاميلي از ناحيه مديترانه بوده است. سالانه افراد به دليل عدم تشخيص صحيح پزشکان مورد جراحي‌هاي غيرضروري قرار مي‌گيرند. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان شيوع بيماري تب مديترانه‌اي فاميلي در جهان و ايران بود، که به صورت مرور سيستماتيک و متاآناليز انجام گرفت.

روش کار: بانک‌هاي اطلاعاتيGoogle Scholar, Pubmed, Medline, Ovid, IranMedex, Irandoc, SID, Magiran  و منابع منتشر شده مکتوب بدون محدوديت زماني جستجو شدند. کليه مطالعات جمع‌آوري شده بدون اعمال هرگونه محدوديتي جهت تعيين مطالعات مرتبط مورد بررسي قرار گرفتند. داده‌هاي مورد نياز از مطالعاتي که معيار‌ ورود به پژوهش را داشتند استخراج و با استفاده از روش متاآناليز در نرم‌افزار CMA تجزيه و تحليل شدند و نقشه شيوع بيماري در جهان با استفاده از نرم‌افزار GIS ترسيم گرديد.

يافته ها: در جستجوي اوليه، تعداد 400 مطالعه به‎دست آمد که تنها تعداد 23 مطالعه پذيرفته شدند که از اين تعداد 2 مطالعه مربوط به ايران بود. نتايج حاصله از متاآناليز نشان داد که شيوع کلي تب مديترانه‌اي فاميلي در ايران 0.018 درصد (0.037- 0.001: 95CI درصد) معادل 18در صدهزار و در جهان 0.116 درصد ( 0.144- 0.088: 95CI درصد) معادل 116 در صدهزار مي‌باشد. ميزان شيوع کلي به‌دست آمده از ايران به خاطر محدود بودن مطالعات قابليت تعميم‌پذيري به ساير نقاط ايران را ندارد.

نتيجه گيري: تب مديترانه‌اي فاميلي در جهان در نواحي مديترانه وخاورميانه به‌ترتيب در ميان نژادهاي ترک، ارامني، يهود و عرب شايع مي‌باشد. اما شيوع بيماري با مهاجرت‌هايي که از کشورهاي مديترانه و خاورميانه به ساير نقاط جهان صورت مي‌گيرد و همچنين افزايش حساسيت‌هاي تشخيصي به سرعت در حال تغيير مي‌باشد و به نظر مي‌رسد که در سال‌هاي آينده تب مديترانه‌اي فاميلي به عنوان يک بيماري جهاني مدنظر قرار گيرد

تب مدیترانه ای فامیلیشیوعجهش ژنMEFVجهانایران
1269
1231
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423