بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني در کتابداران شاغل در کتابخانه هاي عمومي
دوره پنجم (1393) , شماره دوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
وحیده زارع گاوگانی 1، فاطمه رستگاری 2، جلیل نظری 3، محمد اصغری جعفر آبادی 4،
  • تاریخ دریافت 1393/04/24
  • تاریخ پذیرش 1393/05/15
  • تاریخ انتشار 1393/06/30
زمينه و اهداف: در دهه 1960 روانشناسان شروع به بررسي ارتباط بين محيط کار افراد با تحمل آنها کردند. از آنجايي كه اولين آسيب فرسودگي شغلي، رنج بردن از فرسودگي بدني است، افرادي كه از اين عارضه رنج مي برند دچار احساس خستگي شديد مي شوند. پس براي مقابله با سندرم فرسودگي كاري و کاهش ناراحتي هاي اسکلتي عضلاني راه هاي متعددي از جمله تنظيم برنامه هاي آموزشي اصول صحيح کار کردن؛ چرخش شغلي، استراحت دادن و تبادل اطلاعات مربوط به فرسودگي و آسيب هاي اسکلتي عضلاني در بين كارمندان وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسي همبستگي اختلالات اسکلتي عضلاني و فرسودگي ‌شغلي در کتابداران کتابخانه‌هاي عمومي استان همدان است.

مواد و روشها
: اين مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي است، جمعيت مورد بررسي كليه کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان همدان بوده كه به صورت سرشماري تعداد 112 نفر بودند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل 2 پرسشنامه نورديک و فرسودگي شغلي بود. براي تأييد روايي پرسشنامه از نظرات متخصصين موضوعي استفاده شد. سپس پرسشنامه در بين کتابداران توزيع و بعد از جمع آوري براي تحليل داده‌ها از        نرم افزارSPSS13 استفاده شد. P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.

يافته ها
: در مقوله رابطه فرسودگي شغلي و اختلالات اسکلتي عضلاني همبستگي معنادار (%74) مشاهده شده است و ارتباط ابعاد فرسودگي شغلي و نواحي اسکلتي عضلاني بررسي شد.

بحث و نتيجه گيري
: با توجه به محرز شدن رابطه بين فرسودگي شغلي با ناراحتي هاي اسـکلتي عضـلاني، لازم است مديران سـازمان  
 برنامه هايي را براي بهبود وضعيت کاري، کاهش فشارها، اصلاح ابزار کار و آموزش شيوه صحيح کاري برنامه ريزي کنند.

اختلالات اسکلتی عضلانیفرسودگی شغلیکتابداران
955
662
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423