ارزيابي رشته ي کارشناسي ارشد پرستاري سالمندي در ايران: مقاله مروری
دوره ششم (1394) , شماره چهارم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
لیلا ولی زاده 1، سامره اقتدار 2، الناز اصغری 3، فاطمه سارا اپرناک 4،
  • تاریخ دریافت 1394/10/23
  • تاریخ پذیرش 1394/11/18
  • تاریخ انتشار 1394/12/20

​افزايش تعداد سالمندان در سالهاي اخير منجر به تحولات بزرگي در سيستم بهداشت و درمان کشور شده است؛ که يکي از اين تغييرات ايجاد گرايش سالمندي براي رشته ي کارشناسي ارشد پرستاري مي باشد. اين مقاله با رويکرد مروري غير سيستماتيک به ارزيابي برنامه آموزشي کارشناسي ارشد پرستاري سالمندي در ايران مي پردازد. طبق نتايج، هدف، رسالت و شرح درسي اين رشته به تفصيل در طرح درسي آورده شده است. تعداد دانشکده ها و دانشجويان اين رشته هرساله رو به افزايش است. به نظر مي رسد مهمترين مشکلات، کمبود اساتيد و تعيين جايگاه شغلي دقيق و متناسب براي اين فراگيران باشد. با توجه به نوپا بودن اين رشته، ارزيابي دقيق پس از چند سال نيز اکيداً توصيه مي شود.
سالمندیکارشناسي ارشد پرستاري سالمنديمروري غير سيستماتيک
1245
1230
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423