مطالعه توليدات علمي حوزه روان پزشکي در پايگاه اسکوپوس
دوره ششم (1394) , شماره چهارم English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
مریم مقدمی 1، محمد حسن زاده 2، سعید شکریان 3،
  • تاریخ دریافت 1394/07/30
  • تاریخ پذیرش 1394/11/18
  • تاریخ انتشار 1394/12/20
​ زمينه: با توجه به سهم بسيار زياد مشکلات بهداشت روان و شيوع اختلالات روان پزشکي پژوهش در حوزه سلامت روان از اهميت زيادي برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسي توليدات علمي حوزه روان پزشکي طي سال هاي 2000-2012 در پايگاه اسکوپوس مي باشد.

روش کار: دراين پژوهش تلاش شده با بررسي 27516 رکورد مقاله که درپايگاه اسکوپوس دربازه زماني 2000-2012 منتشر شده اند با استفاده از روش علم سنجي به بررسي نويسندگان و مؤسسات فعال و کشورهاي پيشرو در اين حوزه پرداخته شود و در کنار آن به بررسي مجلات هسته نمايه شده در پايگاه گزارش استنادي مجلات با استفاده از شاخص تأثير پرداخته شده است.

يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که کشورهاي ايالات متحده امريکا، انگلستان و آلمان در حوزه روان پزشکي در صدر کشورها قرار دارند. همچنين 40 مجله هسته در اين حوزه وجود دارد که داراي ضريب تأثير بالاي 3 مي باشند. کالج سلطنتي لندن با تعداد  565 رکورد مقاله، مرکز پزشکي وي آ با تعداد 534 مقاله و دانشکده پزشکي هاروارد با 289 مقاله در صدر مؤسسات فعال و پرکار از نظر انتشار مقالات حوزه روانپزشکي قرار دارند. در ايران نيز دانشگاه علوم پزشکي تهران با 37 رکورد مقاله، دانشگاه علوم پزشکي شيراز با 16مقاله و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با 9مقاله جزو پرکارترين دانشگاه هاي ايران از نظر انتشار مقالات اين حوزه هستند. در ميان نويسندگان بين المللي بايدرمن (Biederman) با اختصاص 13%مقالات، بيرماهر (Birmaher) 12% مقالات و وايتايلو (Vitiello) با 11% سهم بسزايي در انتشار مقالات اين حوزه بر عهده دارند. در ايران نيز محمدي با 9 مقاله   آخوند زاده 8 مقاله و اميني و غني زاده هر کدام با 7 مقاله جزو محققان پرکار اين حوزه هستند.

نتيجه گيري: توليدات علمي حوزه روان پزشکي در ايران اگرچه نسبت به کشورهاي قدرتمند علمي در سطح پاييني قرار دارد؛ اما در سالهاي اخير روند رو به رشدي از خود نشان داده است. نتايج اين تحقيق مي تواند به عنوان سندي در دست محققان براي مشخص کردن مسير پيش رو در تحقيقات و همچنين ابزاري براي برنامه ريزي استراتژيک در بخش سلامت روان مورد استفاده  قرار بگيرد.

مقالات حوزه روانپزشکياسکوپوسپایگاه استنادی مجلاتضریب تاثیر
1204
1126
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423