بررسي ميزان رضايت شغلي کارکنان بخش هاي درماني مركز آموزشي درماني طالقاني تبريز
دوره ششم (1394) , شماره چهارم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
لیلا راستگار فرج زاده 1، نیر اصل نژاد مقدمی 2، پروین عباسیان 3، زهرا محمدپور 4، سیما اسماعیلی 5، رقیه نوری زاده 6،
  • تاریخ دریافت 1394/08/26
  • تاریخ پذیرش 1394/06/22
  • تاریخ انتشار 1394/12/20
زمينه: رضايت شغلي از مهم ترين متغيرهاي تحقيق در رفتار سازماني و همچنين به عنوان متغير محوري در تحقيقات و تئوري¬هاي سازماني قلمداد گرديده است. هدف از پژوهش حاضر، تعيين ميزان رضايت شغلي کارکنان بخش هاي درماني مركز آموزشي درماني طالقاني تبريز است.

روش کار:
اين مطالعه به صورت توصيفي- تحليلي در سال 1393 انجام گرفت. جامعه مورد پ‍ژوهش را کارکنان بخشهاي درماني شاغل در مركز آموزشي-درماني طالقاني تبريز تشكيل  دادند كه به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با استناد به پرسشنامه مطالعات قبلي مشتمل بر 3 بخش اطلاعات دموگرافيك (7 سوال)، رضايت شغلي (55 سوال) و عوامل مربوط به نارضايتي كاركنان (6 سوال) بود. پس از جمع آوري اطلاعات و وارد كردن داده ها در نرم افزار IBM SPSS از آزمون تحليل واريانس استفاده شد.

يافته ها: بيشترين ميزان رضايت شغلي در حيطه ارتباط با همكاران و كمترين حيطه رضايت شغلي مربوط به حقوق و مزايا بود. بيشترين علت نارضايتي كاركنان در زمينه پرفشار و پراسترس بودن محيط كاري و کمترين مورد توزيع نامناسب نيرو بر اساس حجم كار بود.

نتيجه گيري: در مجموع بايد گفت که بر طبق يافته ها، رضايت شغلي اکثريت پرسنل در سطح کم و متوسط بود. از آنجا که رضايت شغلي عامل مهمي در نحوه عملکرد و کيفيت خدمات ارايه شده توسط کارکنان بيمارستان است، توصيه مي شود مديران و مسئولان، توجه جدي به نقص ها و کاستي ها نموده و درصدد رفع موانع برآيند.

رضایت شغلیکارکنان بخشهای درمانیمرکز آموزشی درمانی طالقانی
1421
1668
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423