شناسايي خطاهاي دارويي با تلفظ، نوشتار و بسته بندي مشابه در بيمارستان شهيد مدني تبريز در سال1392
دوره پنجم (1393) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
جعفر صادق تبریزی 1، گیسو علیزاده بی پناه 2، مینا گلستانی 3، لیلا کاظمی 4،
  • تاریخ دریافت 1392/12/15
  • تاریخ پذیرش 1393/01/28
  • تاریخ انتشار 1393/03/30
زمينه و اهداف: شواهد نشان مي دهد خطاهاي دارويي يکي از شايعترين انواع خطاهاي پزشکي بوده و بيش از پنجاه درصد آنها قابل پيشگيري هستند. از آن جايي که بخش قابل توجهي از خطاهاي فوق به مشابهت بين داروها مربوط مي شوند، لذا مطالعه فوق با هدف تعيين اسامي داروهاي با تلفظ، نوشتار و بسته بندي مشابه طراحي و اجرا گرديد.

مواد و روشها
: مطالعه از نوع مطالعات کيفي بوده و با رويکرد پديدارشناسي انجام گرفت. شرکت کنندگان در مطالعه به روش مبتني بر هدف انتخاب شده و داده ها به روش مصاحبه ي نيمه ساختار يافته و به کمک راهنماي از قبل طراحي شده جمع آوري گرديد. براي تحليل داده ها از روش تحليل محتوا استفاده گرديد.

يافته ها
: تم هاي اصلي يافته هاي مطالعه شامل دقت در زمان مصرف دارو، نحوه ثبت و نظارت دارو هاي مصرف شده، نحوه نگهداري، گزارش و اطلاع رساني دارو هاي متشابه، دستور شفاهي يا تلفني، ليست دارو هاي با نوشتار، تلفظ و بسته بندي متشابه و پيشـنهادات مشارکت کنندگان مي باشد. در مورد جفت داروهاي هپارين آتروپين بيشترين خطا در بسته بندي، در مورد جفت داروهاي دوپامين-دوبوتامين بيشترين خطاي دارويي مربوط به تلفظ و در خصوص جفت داروهاي آتروپين و آترواستاتين بيشترين خطاهاي دارويي مربوط به نوشتار بوده است.

بحث و نتيجه گيري:
يافته هاي مطالعه حاکي از آن است که سيستم مشخصي براي ثبت، نظارت و نگهداري دارو هاي متشابه وجود ندارد. لذا مشخص شدن ليست داروهاي با تلفظ، نوشتار و بسته بندي متشابه فرصتي است تا با انجام مداخلات مناسب نسبت به کاهش اين نوع از خطاها اقدام گردد.

خطاهای داروییپرستاربیمارستان
952
947
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423