بررسي فرآيند هاي پذيرش تا ترخيص جهت ارتقاي رضايت بيماران در بيمارستان خصوصي نورنجات تبريز در سال 1393
دوره ششم (1394) , شماره سوم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
علی جنتی 1، علی ایمانی 2، حسن الماس پور خانقاه 3، میرهادی موسوی 4،
  • تاریخ دریافت 1394/07/13
  • تاریخ پذیرش 1394/08/03
  • تاریخ انتشار 1394/09/30
​زمينه و اهداف: ارزيابي رضايت بيمار از مراقبت هاي بهداشتي و بهبود فرآيندهاي كاري و ارتقاي كيفيت بيمارستان، بدون توجه به نظرات، نيازها و انتظارات و جلب رضايت بيماران امكان پذير نمي باشد. لذا هدف از اين مطالعه، بررسي فرآيند هاي پذيرش تا ترخيص جهت ارتقاي رضايت بيماران در  بيمارستان خصوصي نورنجات تبريز مي باشد.

مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي - مقطعي بوده و در سال 1393 انجام شده است. براي انجام اين کار از پرسشنامه رضايت سنجي از بيمار و همراهان بيمار با حجم نمونه 234 نفر استفاده شد. ابزار جمع آوري داده پرسشنامه استانداردي بود که روايي آن قبلاً بررسي شده و پايايي آن نيز با آلفاي کرونباخ 0.93 تأييد شده بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده گرديد.

يافته ها: اکثريت پاسخ دهنده ها همراهان بيماران (76.9%) و بازه سني پاسخ دهنده ها از 16 تا 81 سال متغير بود. ميانگين رضايت مندي در اين مطالعه 2.51 به دست آمد که از ميانگين رضايت مندي (3) پايين تر بود. در کل رضايت مندي بخش هاي مختلف تقريباً در سطح متوسط بوده و کمترين رضايت مندي را بخش ترخيص و حسابداري به خود اختصاص داده بود. پيشنهادات و راهکارها به مشکلات شناسايي شده در بخش ترخيص جهت افزايش رضايت مندي بيماران و همراهان آن ها پيشنهاد گرديد.

بحث و نتيجه گيري: از آنجايي که فرآيند ترخيص يک گلوگاه اساسي در مديريت بيمارستان مي باشد، با شناسايي مشکلات اين حيطه و ارائه راهکارهايي براي آنها ميزان رضايت مندي نسبت به قبل افزايش و اهميت و نقش تأثير گذار اين فرآيند بر فرآيندهاي ديگر به خوبي آشکار گرديد.

پذیرشترخیصرضایت بیمارفرایندبیمارستان خصوصی نورنجات
1390
1279
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423