تعيين ميزان رعايت استاندارد هاي حفاظت در برابر اشعه در مرکز آموزشي درماني شهدای تبريز
دوره ششم (1394) , شماره سوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
فرامرز پوراصغر 1، الهام شامی 2،
  • تاریخ دریافت 1394/07/09
  • تاریخ پذیرش 1394/08/03
  • تاریخ انتشار 1394/09/30
​زمينه و اهداف: اگر تشخيص، سنگ بناي پزشکي نوين باشد، تصويربرداري پزشکي اساس تشخيص هاي پزشکي است. اگر فن آوري پرتونگاري به درستي مورد استفاده قرار بگيرد، به پزشک ماهر اجازه مي دهد تا بسياري از مشکلات پزشکي را که در موقعيت هاي ديگر در بيماران قابل تشخيص نيستند به درستي تشخيص دهد. از يک طرف، استفاده از اين پديده در امر بهبود زندگي و سلامت جامعه ضروري است و از طرف ديگر زيان بار بودن آن براي سلامت جامعه امري بديهي است. جوابي که در رفع اين تناقض مي توان ارائه نمود، استفاده ي کنترل شده و مطابق مقررات حفاظتي مي باشد که در پرتو رعايت اين مقررات مي توان از اين پديده در جهت گسترش سلامت در جامعه و پيشگيري از گسترش  زيان هاي آن سود برد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه ي توصيفي - مقطعي است که به وسيله چک ليست محقق ساخته اي که روايي و پايايي آن توسط متخصصان تأييد گشته است، به صورت مشاهده ي مستقيم در مرکز آموزشي درماني شهدا مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سپس داده هاي به دست آمده در نرم افزار excel وارده شده و به روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

يافته ها: نتايج به دست آمده از ارزيابي انجام شده در مرکزآموزشي درماني شهدا، نمايانگر اين مي باشد که ميزان رعايت استاندارد ها در حيطه حفاظت کارکنان، طيفي از 73.6 تا 100 درصد را در بر مي گيرد. ميزان رعايت استاندارد ها در حيطه ي حفاظت بيماران، طيفي از 0 تا 99.2 درصد را در برمي گيرد. ميزان رعايت استاندارد ها در حيطه ي وسايل حفاظتي از لحاظ وجود آن ها در حد متوسط به پايين مي باشد و ميزان رعايت استانداردها در حيطه ي حفاظت محيطي نيز متوسط به بالا مي باشد.

بحث و نتيجه گيري: به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که قسمتي از استانداردهاي حفاظت در مقابل اشعه در بخش پرتونگاري تشخيصي بيمارستان شهدا رعايت نمي شود. در صورت برگزاري دوره هاي آموزشي و افزايش آگاهي کارکنان و بيماران و همچنين مميزي ادواري بخش پرونگاري ممکن است بتوان ميزان رعايت استانداردهاي حفاظت در مقابل اشعه را افزايش داد.

استاندارد حفاظت در مقابل اشعهراديولوژيبيمارستان شهدا تبريز
1357
1102
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423