بررسي وضعيت مسئوليت پذيري اجتماعي بيمارستان‌هاي آموزشي شهر تبريز از ديدگاه مديران در سال 1391
دوره پنجم (1393) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
معصومه قلیزاده 1، محمد فاروق خسروی 3، عبداله صالحی 4، مسعود حسین نژاد 5، علی جنتی 6،
  • تاریخ دریافت 1393/01/30
  • تاریخ پذیرش 1393/02/15
  • تاریخ انتشار 1393/03/30
زمينه و اهداف: مسئوليت‌پذيري اجتماعي ازجمله مهمترين عناصر فلسفه وجودي سازمانها شناخته شده است. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت مسئوليت پذيري اجتماعي بيمارستان‌هاي آموزشي تبريز از ديدگاه مديران آن‌ها در سال1391 اجرا گرديد.

مواد و روشها: مطالعه حاضر به صورت توصيفي مقطعي در سال 1391 انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش را مديران بيمارستان‌هاي آموزشي شهر تبريز تشکيل مي‌دادند و نمونه گيري به روش سرشماري انجام گرفت. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه‌ي روا و پاياي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بود. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و درسطح آمار توصيفي انجام گرفت.

يافته ها: مديران، بيماران را مهم‌ترين گروه تأثيرگذار بر فعاليت‌هاي بيمارستان مي‌دانستند( 47.5 درصد). نزديک شدن به استانداردهاي بين‌المللي به عنوان مهم ترين محرک و انگيزه بيمارستان (27.5درصد) و عمل به تعهدات قانوني سازمان و رعايت آن (27.5درصد) مهم‌ترين تعريف مسئوليت پذيري اجتماعي از ديدگاه آنان بوده است. از نظر مديران (30درصد)، بيمارستان به منظور اطمينان از رفتار عادلانه و اخلاقي در فعاليت‌هاي خود بيشترين بهره را از محيط کار و کارکنان خود برده است. همچنين بسياري از مديران (90درصد) بر اين باورند فعاليت‌هاي مسئوليت اجتماعي سازماني تأثير مثبتي بر عملکرد مالي بيمارستان دارد.

 بحث و نتيجه گيري: يافته‌ها نشان مي‌دهد که مديران تعريف واحدي از مسئوليت پذيري اجتماعي نداشته و براي آن‌ها درک مسئوليت پذيري اجتماعي سخت است و سياست و فرايند خاصي براي پذيرش مسئوليت پذيري اجتماعي بيمارستان ها وجود ندارد و عمل به تعهدات قانوني سازمان و رعايت آن را مسئوليت پذيري اجتماعي معرفي کرده‌اند.
بیمارستان آموزشیمسئولیت پذیری اجتماعیتبریزمدیر
1397
1146
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423