ديدگاه بيماران بستري از ميزان رعايت حقوق بيماران در مراكز آموزشي - درماني
دوره اول (1389) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
لیلا صاحبی 1، مجید خلیلی 2، عبدالحسن کاظمی 3، صبا شهباز پور خياباني 4،
  • تاریخ دریافت 1389/06/17
  • تاریخ پذیرش 1389/07/21
  • تاریخ انتشار 1389/09/30
زمینه و اهداف: بيماران به عنوان يكي از آسيب پذيرترين گروهها در حیطه هاي مختلف جسمي- رواني و اجتماعي، درمعرض خطرات جدي قرار دارند. لذا حفظ سلامتي همه جانبه آنان به عنوان بخش بسيارمهمي ازمبحث حقوقي ايشان به موضوع بسيارحساسي مبدل گشته است. هدف از  مطالعه حاضر بررسي ديدگاه  بيماران از وضعيت رعايت حقوق بيمارستاني آنها بود.

مواد و روش ها: یک مطالعه مقطعی تحلیلی بین400 نفر از بیماران مراكز آموزشي و درماني با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به عمل  آمده و پس از خوشه بندی تخصص هاي مختلف بيمارستاني، به طور تصادفي حداقل يك خوشه از هر گروه انتخاب و در نهايت 7 بیمارستان انتخاب گرديد و از  آزمون های t تک نمونه ای,  ANOVA  و  رگرسیون  خطی در19SPSS-   جهت  تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها: در مطالعه حاضر 53.2%(213 نفر) ازبیماران مرد و 46.8% (187نفر) زن بوده و متوسط سن آنها 49.8 سال بود. میانگین نمرات مربوط به سوالات مراقبتهای درمانی (نمره ایده آل17) 10.9، مراقبت از رژیم غذایی (نمره  ایده آل6) 1.17، بهداشت محیط (نمره ایده آل24) 18.9 وحفظ حریم شخصی و بهداشت روان (نمره ایده آل17) 10.6 بود. به اعتقاد بیماران، حقوق آنها در زمينه مراقبت های درمانی، محیطی و بهداشت روان (به استثناي مراقبت از رژیم غذایی) تا حد قابل قبولی رعایت شده بود. میانگین نمرات شاخص هاي موصوف، در بخش ها و بیمارستان های مختلف  نيز به طور معنی داری متفاوت از هم بود.

نتيجه گيري: رسيدگي به مراقبت از رژيم غذايي در بيماران بستري داراي اهميت ويژه بوده و ضروري به نظر مي رسد. بالا بودن رضايت بيماران از رعایت حقوقيشان مي تواند نشان دهنده بي اطلاعي از حقوق بيمار باشد و نارضایتی بیشتر در بیماران با تحصیلات بالا این مطلب را تایید می نمايد. ارائه منشورحقوقي بيماران به هنگام پذيرش و توضيح مفاد آن در روز اول  پذيرش، ضمن تاثير مثبت روي سلامت بيماران مي تواند از مشاجره های هاي بيجا نيز پيشگيري  نمايد.

حقوق بیمارمراکز آموزشی - درمانیبیماران بستری
1286
1012
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423