کيفيت مشتري در مراقبت هاي ارائه شده به بيماران مبتلا به التهاب روده در شهر تبريز در سال 91
دوره پنجم (1393) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
رویا حسن زاده 1، جعفر صادق تبریزی 2، محمد حسین صومی 3، محمد اصغری جعفر آبادی 4، فرید غریبی 5،
  • تاریخ دریافت 1392/12/15
  • تاریخ پذیرش 1393/01/30
  • تاریخ انتشار 1393/03/30
زمينه و اهداف: کيفيت مشتري يکي از ابعاد مهم کيفيت در خدمات سلامت مي باشد که بر دانش، نگرش و مهارت هاي گيرنده خدمت براي ايفاي نقش مؤثر در فرايند درمان اشاره دارد. مطالعه حاضر درصدد ارزيابي ميزان کيفيت مشتري در مراقبت هاي ارائه شده به بيماران مبتلا به التهاب روده يا (IBD)[Inflammatory Bowel Disease]، در شهر تبريز در سال 91 مي باشد.

مواد و روش ها
: مطالعه حاضر يک بررسي توصيفي - مقطعي مي باشد که جامعه هدف آن را تعداد 94 نفر از افراد مبتلا به بيماري التهاب روده داراي پرونده مراقبتي در بيمارستان امام رضا (ع) و کلينيک تخصصي گلگشت تبريز تشکيل مي دادند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه 19 گويه اي است که روايي آن توسط10نفر از صاحبنظران، و پايايي آن با انجام يک مطالعه مقدماتي و محاسبه همساني دروني (a=0/78) بررسي و تأييد گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارSPSS17 استفاده شد.

يافته ها:
ميانگين نمره کيفيت مشتري در بيماران مبتلا به التهاب روده (±9/67)70/63 بدست آمد. تمامي شرکت کنندگان امتيازات مرحله اول خودمديريتي را کسب کرده بودند، ولي در نهايت 11/7% آنان بيشترين امتيازات کيفيت مشتري را گزارش نمودند و قادر بودند در شرايط متغير مثل استرس و مشکلات مالي، مراقبت هاي خود را ادامه دهند. همچنين بين کيفيت مشتري با سطح تحصيلات افراد، رابطه معني دار وجود داشت (05/ 0=P)، به طوري که با افزايش سطح تحصيلات، نمره کيفيت مشتري نيز افزايش پيدا مي کرد.

بحث و نتيجه گيري
:
نتايج بدست آمده از اين مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کيفيت مشتري در جامعه مورد بررسي، در حد نسبتاً قابل قبول مي باشد؛ اما مشکلات عمده اي در برخي از حيطه ها مشهود است، که اين امر لزوم توجه و مداخله مديران و سياستگذاران عرصه بهداشت و درمان را گوشزد مي نمايد.
کیفیت مشتریبیماریهای التهابی روده
949
646
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423