بررسي آگاهي پرسنل مديريتي مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي تبريز از حقوق بيمار در سال 89
دوره دوم (1390) , شماره سوم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
معصومه قلیزاده 1، علی جنتی 2، ولی رضایی اقدم 3، محمد رضا نریمانی 4، ام لیلان علیزاده 5،
  • تاریخ دریافت 1390/05/15
  • تاریخ پذیرش 1390/07/28
  • تاریخ انتشار 1390/09/30
زمينه و اهداف: امروزه رعايت منشور حقوق بيمار جهت ارتقاي کيفيت و رضايت مندي بيمار از دغدغه هاي اصلي مديران بيمارستانها است و همچنين يکي ازمهمترين مزيتهاي رقابتي بيمارستان محسوب مي شود.با توجه به اين که پرسنل مديريتي در رأس تيم درمان قرار دارند،آگاهي آنها ازحقوق بيمار در اجراي هرچه بهتر اين حقوق ضروري است.پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي پرسنل مديريتي مراکز آموزشي درماني تبريز از حقوق بيمار در سال 1389 انجام شد.

مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي بوده که به روش مقطعي (Cross-Sectional) انجام گرديد. جامعه پژوهش شامل 55 نفر از افراد شاغل در پست هاي مديريتي شامل مديران بيمارستان ها، سرپرستاران و مترون¬هاي دانشگاه علوم پزشکي تبريزبودندکه به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که روايي و پايايي آن در مطالعات قبلي تأييد شده بود. براي تجزيه و تحليل داده هااز روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد. جهت مقايسه و تعيين رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه از آزمون هاي آماري کاي دو و فيشر استفاده شد. داده هاي حاصله با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها: در کل 1.8 % از مديران (شامل سوپروايزرها و مترون ها و مدير بيمارستان)داراي آگاهي ضعيف، 76.2 % از مديران داراي آگاهي متوسط و 22% از مديران داراي آگاهي خوب بودند. نتايج يافته هاي آگاهي به تفکيک مديران، سوپروايزرها و مترون¬هاي بيمارستان¬هاي آموزشي شهر تبريز عبارت است از:هيچ يک از مديران بيمارستان¬هاآگاهي ضعيف نداشتند. 10%از مديران داراي آگاهي متوسط و 7.2% آگاهي خوب داشتند.1.8% از سوپروايزرها داراي آگاهي ضعيف، 47.3% از سوپروايزرها آگاهي متوسط و 14.8% از آگاهي خوب برخوردار بودند. کليه مترون هاي بيمارستان هاي آموزشي از نظر آگاهي در سطح متوسط بودند. ميزان آگاهي خوب بين مديران بيمارستان ها بيشتر از گروه هاي ديگر بود. با بررسي رابطه بين تک تک متغير هاي دموگرافيک و ميزان آگاهي از حقوق بيمار، تنها بين سابقه کار و آگاهي از حقوق بيمار رابطه آماري معني دار و معکوسي پيدا شد. همچنين مشخص شد که 63.3 درصد ازافراد مورد مطالعه هيچ دوره آموزشي درباره حقوق بيمار را  نگذرانده اند.

بحث و نتيجه گيري: ميزان آگاهي متوسط پرسنل شاغل در پستهاي مديريتي بيمارستان از حقوق بيمار نشان دهنده لزوم اجراي استراتژي هاي ترکيبي براي افزايش سطح آگاهي آنان است. مي توان ازبرگزاري دوره هاي آموزشي و باز آموزي ضمن خدمت، گنجاندن واحد درسي حقوق بيمار در رشته هاي علوم پزشکي و ... براي ارتقاي آگاهي کادر بيمارستاني ازحقوق بيماران استفاده کرد .

حقوق بیمارانآگاهی مدیرانمراکز آموزشی درمانی
791
533
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423