سيري بر مفاهيم پايه و مهارت هاي سواد اطلاعاتي
دوره دوم (1390) , شماره دوم English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
زهرا غلامی 1، وحیده زارع گاوگانی 2،
  • تاریخ دریافت 1390/03/03
  • تاریخ پذیرش 1390/05/11
  • تاریخ انتشار 1390/06/30

​اين مقاله مروري به بيان مفهوم سواد اطلاعاتي ، اهميت و کاربرد آن در نظام هاي آموزشي و دانشگاهي مي پردازد. سواد اطلاعات يک ابزار مهم راهبردي در جوامع و نظام هاي اطلاعاتي مي باشد و به گروه يا قشر خاصي تعلق ندارد بلکه هر شهروندي که در جامعه دانش مدار زندگي مي کند لازم است داري توانمندي هاي تعريف شده در چهارچوب سواد اطلاعاتي باشد. لذا در اين مقاله هم سعي شده گروههاي مختلف مشغول در جامعه دانشگاهي مورد نظر واقع شود.


سواد اطلاعاتیآموزش سواد اطلاعاتیمهارت هاي سواد اطلاعاتي
673
486
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423