عوامل تأثيرگذار بر ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان دانشکده بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1389
دوره دوم (1390) , شماره دوم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
معصومه قلیزاده 1، علی جنتی 2، محمد فاروق خسروی 3، عبداله صالحی 4، مهسا یزدان مهر 5،
  • تاریخ دریافت 1390/02/12
  • تاریخ پذیرش 1390/04/25
  • تاریخ انتشار 1390/06/30
زمينه و اهداف: ارزشيابي اساتيد به منظور تعيين موفقيت اعضاي هيأت علمي در نيل به اهداف آموزشي انجام مي شود.مهم ترين دليل ارزشيابي دانشجويان از اساتيد و تأکيد بر بهبود آن،ايجاد زمينه مناسب براي هيأت علمي درراستاي ارتقاي سطح  آموزش مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان درمورد عوامل مؤثر بر ارزشيابي استاد در دانشکده بهداشت و تغذيه تبريز انجام شد.

مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- تحليلي، بامشاركت تمام دانشجويان ترم دوم و بالاترشاغل به تحصيل سال در 1389دردانشکده بهداشت وتغذيه انجام شد پرسش نامه حاوي  مشخصات دموگرافيك و عوامل موثر بر ارزشيابي استاد شامل مهارت تدريس استاد (7سوال) خصوصيات فردي استاد(16 سوال)،خصوصيات فردي ونگرش دانشجو نسبت درس(6 سوال)، بامراجعه حضوري محقق قبل  ازشروع كلاس درس در اختياردانشجويان قرار گرفت.داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري توکي، leven و فريدمن تجزيه و تحليل شده است.

يافته ها: نتايج نشان داد که ازديدگاه دانشجويان معلومات وتسلط علمي استاد( 98.2%)، توان استاد در انتقال مفاهيم( 91.3% )، متانت و شخصيت استاد( 89%)، خوش اخلاقي(87.3%)، شيوه بيان ونحوه سازمان دهي و تنطيم درس(85%) تأثير خيلي زياد تا زياد بر ارزشيابي اساتيد دارند. همچنين نظرونگرش ساير دانشجويان نسبت به استاد به ميزان کم و خيلي کم برارزشيابي اساتيد دخالت دارند.علاوه بر اين بين جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان بانمره ارزشيابي اساتيدرابطه معني داري مشاهده شد، در حاليکه بين بومي و غير بومي بودن و معدل دانشجويان با ارزشيابي استاد رابطه معني-داري مشاهده نشد.

بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان  داد توانمندي  علمي استاد (تسلط علمي استاد بر موضوع درسي) يكي ازمهمترين فاكتورهاي تأثيرگذار د رارزشيابي اساتيد است.همچنين به نظر مي رسد كه نه تنهان حوه تدريس و آموزش استاد،بلكه شخصيت ومنش استادمي توانددرافزايش انگيزه دانشجويان براي يادگيري وآموزش، و نهايتاً ارتقاي كيفيت آموزش بسيار موثر باشد.

دیدگاهدانشجواستاد ارزشیابی
1294
1075
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423