بررسي و مقايسه مدل هاي ارتقاي کيفيت در نظام سلامت
دوره سوم (1391) , شماره چهارم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
مصطفی فرح بخش 1،
  • تاریخ دریافت 1391/08/30
  • تاریخ پذیرش 1391/10/04
  • تاریخ انتشار 1391/12/20
زمينه و اهداف: ارتقاي کيفيت، بهبود فرايندهاي جاري و برنامه ريزي براي حفظ نتايج ارتقا است و دو عامل اساسي آن مدل هاي ارتقا و ابزارها هستند. اين مطالعه براي مقايسه مدل¬هاي مختلف ارتقاي کيفيت فرايند طراحي و اجرا شد.

مواد و روش ها: اين مطالعه براي مقايسه مدل هاي ارتقاي کيفيت اجرا شد. با استفاده از موتورجستجوي گوگل بر اساس واژه هاي کليدي و نام هاي اختصاصي مدل ها، گام هاي اجرايي هر مدل تدوين شد.

يافته ها: سي روش ارتقا در جستجوي منابع اينترنتي و کتاب ها پيدا شد. مدل¬هايارتقاي کيفيت از14-4 گام اصلي تشکيل يافتند.پنج روش ارتقاي JCAHOMethod, IHIMethod, TQIS, FOCUSPDCA  و IMADIM در نظام سلامت ابداع شدند.

بحث و نتيجه گيري: با توجه به تجربه و مهارت کارکنان، مي توان از مدل¬هاي خلاصه تا طولاني ارتقا استفاده نمود. تيم هاي با تجربه کافي مي توانند از روش هاي ساده و کوتاه استفاده نمايند. عامل مهم موفقيت، انتخاب و آموزش يک مدل ساده ارتقا در سرتاسر سازمان است.

ارتقای فرایندارتقاي مستمر کيفيتمدل ارتقانظام سلامت
1309
1073
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423