چالش هاي فراروي نظام نوين اعتباربخشي کشور بر اساس الزامات جامعه بين المللي کيفيت در خدمات سلامت (ISQua)
دوره سوم (1391) , شماره چهارم English Article
اقتصاد سلامت
فرید غریبی 1، جعفر صادق تبریزی 2، بهنام اميني دغليان 3،
  • تاریخ دریافت 1391/08/10
  • تاریخ پذیرش 1391/09/20
  • تاریخ انتشار 1391/12/20
زمينه و اهداف: امروزه نظام هاي سلامت موفق در جهان، توجه خود را به سوي شاخص هاي عملکردي و به ويژه کيفيت معطوف نموده و ارتقاي مستمر آن را نشانه موفقيت و بقاي سازمان مي دانند. با توجه به اين که اعتباربخشييکي از حوزه هاي اصلي در مديريت نظام سلامت مي باشد و تأثير شگرفي بر شاخص هاي کيفيت دارد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي نقاط قوت و ضعف نظام نوين اعتباربخشي کشور، بر اساس الزامات جامعه بين المللي کيفيت در خدمات سلامت مي باشد.  

مواد و روش ها: در اين مطالعه از پرسشنامه ISQua براي جمع آوري داده استفاده گرديد. پژوهشگران ابتدا اقدام به ترجمه و بومي سازي پرسشنامه نموده و روايي محتوايي آن را با نظر صاحب نظران و براساس پنج مؤلفه کيفيت سوال، مورد سنجش و اصلاح قرار دادند. سپس روايي آن بررسي گرديد و در نهايت، پرسشنامه اي با 39 سؤال در چهار محور حاصل شد. در ادامه، پژوهشگران اقدام به اخذ نظرات 20 نفر از افراد خبره در اين زمينه نمودند و داده هاي به دست آمده مورد تحليل قرار گرفته و نتايج حاصله به صورت فراواني (درصد) گزارش گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها، نرم افزار SPSS16 مورد استفاده قرار گرفت.

يافته ها: يافته هاي به دست آمده حاکي از آن است که نظام نوپاي اعتباربخشي کشور با مشکلات عمده اي در چهار محور مورد بررسي، يعني "سياست ها، ارزش ها و فرهنگ"، "سازمان و ساختار"، "روش شناسي" و "منابع" روبروست، به طوري که اين نظام تنها در يک سوم گزينه هاي بررسي شده مورد تأييد صاحب نظران قرار گرفت. همچنين بررسي ها نشان داد که اين نظام، داراي بيشترين مشکل در محور منابع و کم ترين مشکل در محور روش شناسي مي باشد؛ اما امتياز هيچ يک از محورها در حد قابل قبول نمي باشد.

بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که چالش هاي فراروي نظام اعتباربخشي کشور، بسيار متعدد و برجسته بوده و موفقيت در اجراي درست اين برنامه نيازمند اقدام جدي مسئولين در مرتفع نمودن موانع شناسايي شده مي باشد. بي ترديد، موانع شناسايي شده و پيشنهادات ارائه شده در اين پژوهش، مي تواند راهنماي ارزشمندي در دستيابي به اين مهم باشد.

کیفیتاعتبار بخشیISQua
1329
912
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423