بررسي ميزان ترخيص با رضايت شخصي و عوامل مؤثر بر آن در بيماران بستري يکي از بيمارستان هاي خصوصي شهر تبريز در شش ماهه اول سال 1391
دوره سوم (1391) , شماره چهارم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
علی جنتی 1، نجیبه رسول نژاد 2، رعنا غلام زاده نیکجو 3،
  • تاریخ دریافت 1391/07/25
  • تاریخ پذیرش 1391/09/05
  • تاریخ انتشار 1391/12/20
زمينه و اهداف: ترخيص با رضايت شخصي مشکل رايج سيستم هاي مراقبت سلامت است ،ترخيص با رضايت  شخصي باعث افزايش مرگ ومير و ناتواني  و تشديد بيماري مي گردد، پي بردن به اينکه چرا بيماران ترخيص با رضايت شخصي را انتخاب مي کنند، در کاهش مرگ و مير و ناتواني و در نهايت کاهش هزينه هاي بيمارستاني اهميت خاصي دارد.اين مطالعه با هدف بررسي ميزان و علل ترخيص با رضايت شخصي در بيماران بستري بيمارستان شمس تبريز در شش ماهه اول سال 1391انجام شده است.

مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه توصيفي- تحليلي است که به شکل مقطعي در يکي از بيمارستان هاي خصوصي تبريز انجام گرديد.جامعه پژوهشي کليه بيماران بستري ترخيص شده با رضايت شخصي در شش ماهه اول سال 1391از بيمارستان مورد مطالعه بود. براي جمع آوري داده ها از چک ليست محقق ساخته که روايي و پايايي آن تأييد شده بود، استفاده شد. داده ها وارد نرم افزارSPSSنسخه 17 شد و ازآمار توصيفي، آزمون هاي کاي دو،t مستقل و لجستيک چند گانه براي تحليل استفاده گرديد.

يافته ها
: بر اساس يافته هاي به دست آمده، ميزان ترخيص با رضايت شخصي در بيمارستان شمس تبريز در شش ماهه اول1391، 1.82% مي باشد واکثر بيماران داراي جنس مونث، خانه دار، بومي شهر تبريز، بستري در بخش CCU، داراي بيمه، ترخيص شده در شيفت صبح با ميانگين سني 53.33، همچنين ميانگين مدت اقامت 3.15 بود و بيشترين علت ترخيص با رضايت شخصي مربوط به وضعيت بيمارستان مي باشد(48/48%) و ساير علت ها به ترتيب علت هاي مربوط به بيمار (39.40%) و علت هاي مربوط به پرسنل بيمارستان (12/12%) مي باشد.

بحث و نتيجه گيري:
با توجه به يافته هاي اين مطالعه، ريسک فاکتورهاي ترخيص با رضايت شخصي عبارتند از: سن، بيمه پايه، بيمه تکميلي، بخش بستري و از ميان علت هاي مربوط به ترخيص با رضايت شخصي، عوامل مربوط به وضعيت بيمارستان مي باشند و هزينه هاي بالا، بيشترين علت در اين حيطه مي باشد. بيمارستان مي تواند با قراردادهاي مناسب با انواع بيمه ها و سازمان هاي خيريه، هزينه ها را کاهش داده و در نتيجه ميزان ترخيص با رضايت شخصي را به حداقل برساند.
ترخیص با رضایت شخصیبیمارستانبستری
1396
1065
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423