مقايسه و تحليل نظام ارزشيابي برنامه سلامت کودکان در سيستم مراقبت هاي اوليه بهداشتي استان آذربايجان شرقي بر اساس الگوي جامع ارزشيابي (CIPP)
دوره پنجم (1393) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
یلدا موسی زاده 1، کمال قلی پور 2، وحید راثی 3، مهدی آبدیده 4، حسن یکرنگ 5، اسعد رعنایی 6،
  • تاریخ دریافت 1392/11/29
  • تاریخ پذیرش 1393/01/27
  • تاریخ انتشار 1393/03/30
زمينه و اهداف: براي ارتقاي سلامت كودكان، برنامه ريزي اهميت زيادي دارد. براي تحقق اين مهم وجود يک سيستم ارزشيابي ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه مقايسه و تحليل نظام ارزشيابي برنامه سلامت کودکان در سيستم مراقبتهاي اوليه بهداشتي استان آذربايجان شرقي بر اساس الگوي جامع ارزشيابي (Context, Input Process and Product Evaluation Model) بود.

مواد و روشها
: مطالعه حاضر يک بررسي توصيفي - مقطعي است. مراحل مطالعه شامل بررسي سيستم ارزشيابي، مقايسه و تحليل اين سيستم بر اساس الگوي جامع ارزشيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن است. در تمامي مراحل براي تحليل و تفسير نتايج از روش هاي کيفي (همچون بارش افکار، مشاهده و مصاحبه) و اجماع گروه مطالعه در مورد نتايج استفاده شد.

يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد در الگوي جاري ارزشيابي توجه زيادي به بخش زمينه و نتايج عملکرد نشده و محتواي ارزشيابي عمدتاً شامل درون دادها و فرايندها مي باشد. بر اساس طرح پيشنهادي مطابق با الگوي CIPP براي تمامي سطوح معيارهاي خاص خود در چهار حيطه مد نظر الگو (زمينه، درون داد، فرايند و نتايج) و اثر نهايي ارائه شد.

بحث و نتيجه گيري
: در سيستم فعلي، ارزشيابي فرايندي نظارتي توسط سطوح بالاتر است و به خود ارزيابي توسط ارائه دهنده خدمت توجه نمي شود. ارزشيابي صرفاً به جنبه هاي کمي توجه کرده و کيفيت انجام فرايندها با ابزار حاضر قابل ارزشيابي نمي باشد. لذا پيشنهاد مي شود سيستم بهره گيري از نتايج ارزشيابي در بهبود برنامه ريزيهاي آينده پيش بيني و از يک الگوي علمي در تدوين برنامه ارزشيابي استفاده گردد.
مدل CIPPارزشیابیبرنامه مراقبت کودکان
1011
669
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423