بررسي تجربيات مديران و پرستاران بيمارستان طالقاني تبريز در رابطه با طرح تحول نظام سلامت
دوره ششم (1394) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
فرید غریبی 1، علی جنتی 2، محسن فرج اله بيک نوري 3، بهنام اميني دغليان 4،
  • تاریخ دریافت 1393/08/12
  • تاریخ پذیرش 1393/12/04
  • تاریخ انتشار 1394/03/15
زمينه و اهداف: نظامهاي سلامت کشورهاي مختلف به منظور تطابق با شرايط در حال تغيير و پاسخگويي به نيازهاي جامعه نيازمند تغييرات و اصلاحات مداوم در ساختار و عملکرد خود هستند که بي ترديد پايش و ارزشيابي مناسب آن ها در راستاي مرتفع نمودن کاستي هاي اساسي بسيار ضروري است. بر اين اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسي نقاط قوت و ضعف طرح تحول نظام سلامت ايران در سال 93 از ديدگاه مديران و پرستاران بيمارستان طالقاني تبريز طراحي و اجرا شده است.

 مواد و روش ها: مطالعه حاضر با رويکرد کيفي و در فاصله سه ماه پس از انجام طرح تحول اجرا گرديد که در آن، تجربيات 27 نفر از مديران و پرستاران بيمارستان طالقاني مورد کاوش قرار گرفت. در اين مطالعه، پژوهشگران ابتدا به روش غيرساختار يافته و در ادامه با رويکرد نيمه ساختار يافته مصاحبه را انجام دادند. به منظور آناليز داده هاي به دست آمده از تحليل محتوايي استفاده شد.

يافته ها: بررسي هاي مختلف نشان مي دهد که بيشترين دستاوردهاي طرح در محور مربوط به کاهش پرداختي بيمار و کمترين دستاوردها در محورهاي مقيم بودن پزشکان، ارتقاي کيفيت ويزيت ها و نيز ترويج زايمان طبيعي مي باشد. پژوهشگران همچنين به منظور مرتفع نمودن مشکلات و کاستي هاي مطرح شده، پيشنهادات کاربردي ارائه نمودند.

 بحث و نتيجه گيري: مطالعه حاضر گوياي اين حقيقت است که علي رغم موفقيت طرح در برخي از محورهاي هدف گذاري شده، چالش هاي اساسي در رابطه با بسياري از زمينه ها مشهود بوده، که نيازمند توجه مسئولين و سياست گذاران عرصه سلامت کشور مي باشد.
طرح تحول نظام سلامتبیمارستان طالقانیElectronic Resources
3069
3383
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423