سیاست های ویرایشی
           
سیاست های زیر در مورد همه مجلات علمی منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعمال می شود.
 
بررسی اجمالی
مجلات منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دستورالعمل و رهنمودهای کمیته اخلاق در انتشار (COPE)، انجمن جهانی ویراستاران پزشکی (WAME) ، بیانیه سیاست های جغرافیای سیاسی (ژئوپولیتیک) نفوذ در تصمیمات سردبیر ، شورای علوم ویراستاران ،کاغذ سفید در ترویج صداقت در انتشارات علمی مجله و کمیته بین المللی از ویراستاران مجله پزشکی (ICMJE) توصیه هایی برای انجام، گزارش، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات پزشکی را تأیید می کند.
ارسال متن نوشته شده به ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می دهد که همه ی همکاران ذکر شده به عنوان نویسنده، محتوای کار ارسال شده را خوانده و با آن موافقت کرده اند و این موافقت شامل تمامی سیاست های مجله می شود.
 
جدول محتوا

- اخلاق و رضایت
- ثبت کارآزمایی
- استانداردهای گزارش
- تضاد منافع
- تالیف و نویسندگی
- شناسه منحصر به فرد
- استنادها
- انتشار مجدد
بازیافت متن
- داوری همتا
- اصول محرمانگی
سوء رفتار
- اصلاحات و سلب اعتبار
- سرقت ادبی
 
اخلاق و رضایت

- تاییدیه اخلاقی
مجلات منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دستورالعمل های کمیته اخلاق در نشر (COPE) را دنبال میکنند و  پایبند به بهترین رهنمود های عملی آن هستند.
هر مقاله ارسالی که یک تحقیق را گزارش می کند باید شامل بیانیه ای باشدکه نشان میدهد این تحقیق و مطالعه،  تاییدیه اخلاقی را در بر دارد (و یا بیانیه ای که نشان دهد تاییدیه لازم نبوده و دلیل آن چیست)، از جمله نام کمیته اخلاق و یا هیئت مدیره بررسی موسسه، شماره مرجع / IDتایید (ها)، و بیانیه ای که شرکت کنندگان رضایتشان را قبل از شرکت در مطالعه  ارایه داده اند. حتی زمانی که مطالعه ای توسط یک کمیته اخلاق در پژوهش و یا هیئت مدیره بررسی موسسه تایید شد، ممکن است سردبیران از نویسندگان بخواهند تا اطلاعات بیشتری در مورد موارد اخلاقی کار درخواست نمایند. همچنین، تحقیقاتی که درباره موارد انسانی ، بافت انسانی و یا داده های انسانی باشند باید مطابق با بیانیه هلسینکی اجرا شود و مطابق با کمیته اخلاق باشد.  اگر سردبیران مجلات به این نتیجه رسیدند که تحقیق درون یک چارچوب اخلاقی مناسب انجام نشده، مقاله ارسالی ممکن است رد شود. سردبیران در موارد خاص نیز ممکن است با کمیته اخلاق موسسات برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.
تاییدیه سوء رفتار انتشار، قبل و بعد از انتشار به دقت بازرسی خواهد شد و ما در صورت لزوم حق تماس با موسسات، سرمایه گذاران، و یا نهادهای نظارتی نویسندگان را حفظ میکنیم. اگر شواهد قطعی از سوء رفتار ملاحظه شود، ممکن است مراحل مناسبی برای اصلاح سابقه علمی، که شامل تهیه یک اصلاح یا استرداد باشد اتخاذ شود.
موارد احتمالی مربوط به سوء رفتار، هم قبل و هم بعد از انتشار به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این حق را برای خود محفوظ می داریم تا در صورت نیاز با موسسات نویسندگان، حامیان مالی یا سازمان های نظارتی تماس بگیریم. اگر شواهد قطعی از سوء رفتار بدست آید، اقدامات مناسب جهت تصحیح رکورد علمی که ممکن است شامل تصحیح یا سلب اعتبار نیز شود، اتخاذ خواهد شد. فرض بر این است که نویسندگان از اصول اخلاقی نشر، به خصوص در مورد نویسندگی، ارسال و ارایه دوگانه، سرقت ادبی، دستکاری تصاویر، تضاد منافع و انطباق با استانداردهای اصول اخلاقی پژوهش آگاهند. در موارد سوء رفتار مشکوک، استانداردها و شیوه های COPE دنبال خواهد شد و موارد توصیه شده از جانب انجمن  COPE معین خواهد شد.
 
- تصویب اصول اخلاقی گذشته نگر
اگر مطالعه ای قبل از شروع به انجام کار، تاییدیه کمیته اخلاق را به دست نیاورده باشد، معمولا تهیه تاییدیه اخلاقی گذشته نگر ممکن نیست و امکان ارسال متن برای داوری وجود ندارد.  تصمیم در مورد اقدام برای داوری همتا در چنین مواردی، در اختیار سردبیران ژورنال است.
 
- رضایت بیمار و اصول محرمانه
هر بخش ارائه شده به ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز که حاوی اطلاعات پزشکی شخصی در مورد زندگی یک فرد، قابل شناسایی باشد قبل از آنکه منشر شود رضایت صریح و روشن بیمار لازم است. در نتیجه؛ تمام بیماران مورد مطالعه ملزم به امضای یک رضایتنامه پس از خواندن برگه اطلاعاتی تحقیق مورد نظر هستند.
اگر به این دلیل که در مطالعه ای، بیمار مورد نظر در دسترس نباشد از وی رضایت گرفته نشود، در نتیجه انتشار تحقیق زمانی ممکن است که اطلاعات به طور کامل ناشناخته خواهند ماند. ناشناس بدان معنی است که نه شخص نه هیچ کس دیگری با اطمینان نمی تواند فرد را با قطعیت تشخیص دهد.
اگر بیمار فوت کرده است، نویسندگان باید به دنبال اجازه از یکی از بستگان (به عنوان حسن نیت و اخلاق پزشکی) باشند. اگر اقوام قابل دسترس نباشند، ژورنال ها با توجه به ارزشمند بودن این مورد، احتمال شناسایی و احتمال اهانت در تصمیم به انتشار یک مقاله ارسال شده را بررسی خواهد کرد.
تصاویری مانند اشعه ایکس، تصاویر لاپاروسکوپی، تصاویر سونوگرافی، اسلاید های پاتولوژی، یا عکس هایی از اجزاء نامشخص از بدن را به شرطی می توان بدون رضایت استفاده کرد که هر نوع علامت شناسایی حذف شود و متنی همراه آن نباشد که هویت بیمار را نشان دهد.

- حیوانات حاضر در پژوهش
تحقیقات تجربی بر روی مهره داران و یا هر نوع بی مهره بایستی با دستورالعمل سازمانی، ملی و بین المللی مطابقت داشته باشد و در صورت امکان باید توسط یک کمیته اخلاق مناسب تایید شده باشد. بیانیه بازل، اصول اساسی به هنگام انجام تحقیق بر روی حیوانات را تشریح میکند و شورای بین المللی برای علوم حیوانات آزمایشگاهی (ICLAS ) نیز رهنمودها و اصول اخلاقی را منتشر کرده است.
برای مطالعات تجربی که شامل حیوانات صاحب دار هستند، نویسندگان نیز باید رضایت آگاهانه از مشتری و یا مالک را تهیه و مستند کنند و به یک استاندارد بالا (بهترین عمل)در رابطه با مراقبت های دامپزشکی پایبند باشد.
 
 ثبت کارآزمایی
بر اساس توصیه های ICMJE،  کارآزمایی بالینی به عنوان "هر نوع پروژه تحقیقاتی که به طور احتمالی، مردم و یا یک گروه از مردم را به مداخله در موضوعی اختصاص میدهد، به همراه یا بدون گروه مقایسه و یا کنترل همزمان، برای مطالعه علت و معلول، ارتباط بین مداخله سلامت تعریف شده مربوط و یک نتیجه سلامتی " تعریف میشود.
در تبعیت از توصیه ICMJE، همه ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گزارش های کارآزمایی های بالینی را ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه به طور بالقوه قبل از به کار گیری شرکت کنندگان ثبت شود.
به عنوان شرطی مورد نیاز برای انتشار، ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ثبت تمام کارآزمایی ها در یک رجیستری عمومی کارآزمایی که توسط ICMJE تایید شده باشد (هر رجیستری که به عنوان دفتر ثبت اولیه از پلتفرم ثبت کارآزمایی های بالینی WHO شناخته شده است (www. who.int/ictrp/network/primary/en/index.html) مورد نیاز است.
شماره ثبت کارآزمایی و تاریخ ثبت نام باید در آخرین سطر خلاصه مقاله گنجانده شده باشد.
 
استانداردهای گزارش

بهتر است نویسندگان به هنگام آماده سازی مقاله خود از دستورالعمل های گزارش تحقیقات مربوط به نوع مطالعه ارائه شده توسط شبکه EQUATOR  پیروی نمایند. نویسندگان باید از این دستورالعملها به هنگام تهیه پیش نویس مقاله خود تبعیت کنند، و از داوران خواسته خواهد شد که به هنگام ارزیابی چنین مطالعاتی به این چک لیست ها رجوع کنند. این روند این اطمینان را فراهم خواهد کرد که نویسندگان اطلاعات کافی برای سردبیران، داوران و خوانندگان در مورد درک چگونگی انجام پژوهش فراهم کرده اند  و اینکه آیا این یافته ها قابل استناد هستند یا خیر.
 
- دستورالعملهای مهم گزارش عبارتند از:

-    آزمایشات تصادفی کنترل شده (RCT ها): دستورالعمل CONSORT
-    بررسی سیستماتیک و متا آنالیز: دستورالعمل PRISMA و دستورالعمل های MOOSE
-    مطالعات مشاهده ای در اپیدمیولوژی: دستورالعمل STROBE
-    مطالعات دقت تشخیصی: دستورالعمل STARD
-    مطالعات بهبود کیفیت: دستورالعمل SQUIRE
-    تحقیقات کیفی: SRQR یا COREQ
-    ارزیابی های اقتصادی: CHEERS
 
- روش های آماری
از نویسندگان خواسته می شود تا اطلاعات کامل در مورد روش های بکار رفته آماری و روش های اندازه گیری در تحقیقات خود، از جمله توجیه مناسب بودن آزمون آماری استفاده شده (برای اطلاعات بیشتر به دستورالعمل SAMPL رجوع کنید) را ارایه دهند. ازداوران خواسته خواهد شدکه روش های آماری را بررسی کنند، و اگر لازم باشد ممکن است متن مقاله برای بررسی آماری به متخصصان آمار ارسال شود. سردبیران نیز ممکن است با یک متخصص در زمینه روش شناسی مشورت کنند.

تضاد منافع
تضاد منافع به هر موردی که در تداخل، و یا به طور منطقی امکان تداخل با ارائه کامل و هدفمند، بررسی دقیق، تصمیم گیری سردبیری یا انتشار مقالات پژوهشی و یا غیر پژوهشی ارائه شده به ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز باشد اطلاق می گردد.
تضاد منافع هنگامی وجود دارد که قضاوت حرفه ای در رابطه با منافع اولیه (مانند رفاه بیمار و یا اعتبار پژوهش) تحت تاثیر منافعی ثانویه قرار گیرد. (مانند سود مالی، استخدام، مشاوره، مالکیت و یا انتخاب سهام، حق الزحمه، ثبت اختراعات، و کارشناس موظف و یا روابط شخصی و شهادت).هیچ چیز غیر اخلاقی در مورد منافع متقابل وجود ندارد اما باید به روشنی بیان گردد. تمام نویسندگان باید تمامی تضاد منافع را در نامه همراه خود و در بخش "تضاد منافع" در هنگام ارسال اعلام کنند. هنگامی که نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند،  باید به این صورت بیان شود: "نویسنده یا نویسندگان اعلام می دارند که هیچ تضاد منافعی در رابطه با  نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند." ممکن است ویرایشگر اطلاعات بیشتری در رابطه با تضاد منافعی درخواست نماید.
ویراستاران و داوران نیز ملزم به اعلام هر گونه تضاد منافع هستند و اگر تضاد منافعی وجود داشته باشد از روند داوری مطالعه حذف خواهند شد.
سیاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز این است که نباید هیچ یک از سردبیران ژورنال ها رابطه ای مالی با  شرکت های پزشکی (بیومدیکال) داشته باشند.
بیان همه تضاد منافع، ضروری است و برای گزارش شفاف از پژوهش لازم است. عدم اعلام تضاد منافع می تواند منجر به رد فوری یک مقاله شود. اگر تضاد منافع اعلام نشده ای پس از انتشار مشخص گردد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز مطابق با دستورالعمل COPE عمل خواهد کرد و اقدام به اطلاع رسانی عمومی خواهد کرد.
 
تضاد منافع می تواند مالی، غیر مالی، حرفه ای، و یا شخصی باشد. تضاد منافع می تواند در رابطه با یک سازمان یا یک فرد بوجود آیند.
 
- تضاد منافع مالی
تضاد منافع مالی عبارتند از (اما محدود به این موارد نیستند):
-          دریافت بازپرداخت، هزینه، بودجه، و یا حقوق و دستمزد از یک سازمان که ممکن است در هر نوع سود و زیان مالی از انتشار مقاله چه اکنون و چه در آینده سهیم باشد.
-          مالکیت سهام یا موجودی در یک سازمان که ممکن است در هر نوع سود و زیان مالی از انتشار مقاله چه الان و چه در آینده سهیم باشد.
-          مالکیت یا اقدام برای اختراع ثبت شده مربوط به محتوای مقاله مورد نظر.
-       دریافت بازپرداخت، هزینه ها، بودجه و یا حقوق و دستمزد از سازمانی که مالکیت و یا اقدام برای ثبت اختراعات مربوط به محتوای مقاله نموده است.
 
- تضاد منافع غیر مالی
تضاد منافع غیر مالی شامل (اما نه محدود به این موارد) موارد سیاسی، شخصی، ایدئولوژیک، علمی و فکری است.
 
 - سازمان های تجاری
نویسندگان مربوط به شرکت های داروسازی، و یا دیگر سازمان های تجاری حامی کارآزمایی های بالینی، بایستی این مورد را به عنوان تضاد منافع در هنگام ارسال مقاله اعلام کنند. آنها همچنین باید پایبند به دستورالعمل های کاربردی مناسب نشر برای شرکت های داروسازی (GPP2) باشند که برای حصول اطمینان از تولید محتوای نشریات به شیوه ای مسئولانه و اخلاقی طراحی شده اند. این دستورالعمل ها به هر نوع شرکت و یا افرادی که در نشریات حمایت شده توسط صنعت کار میکنند، مانند نویسندگان مستقل، سازمانهای تحقیقاتی قراردادی و شرکت های ارتباطاتی نیز اعمال می شود. دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوای رپرتاژ آگهی را منتشر نمی کند.
 
تالیف و نویسندگی
یک نویسنده به طور کلی فردی در  نظر گرفته می شود که سهم فکری قابل ملاحظه ای در انتشار یک تحقیق داشته است.
توصیه ICMJE این است که  تالیف و نویسندگی بر اساس 4 معیار زیر می تواند باشد:
1. کمکهای قابل توجهی در فهم و یا طراحی کار علمی مورد نظر و یا گردآوری، تجزیه و تحلیل و یا تفسیر داده ها داشته باشد.
2. تهیه پیش نویس اثر مورد نظر و یا اصلاح آن خصوصا برای محتوای فکری مهم.
3. تایید نهایی نسخه منتشر شده
4. موافقت درباره پاسخگویی برای تمام جنبه های کار در اطمینان از این که سوالات مربوط به صحت و یا یکپارچگی هر بخشی از کار به طور مناسبی مورد بررسی و تجریه تحلیل قرار گیرد.
علاوه بر پاسخگویی در قبال بخش هایی از کار که نویسندگان انجام داده اند، یک نویسنده باید قادر به شناسایی این باشد که چه نویسندگانی مسئول کدام قسمت های خاصی دیگری از کار می باشند. علاوه بر این، نویسندگان باید در مورد یکپارچگی مشارکت نویسندگان همکار اطمینان داشته باشند. همه افرادی که بعنوان نویسنده انتخاب شده اند باید هر چهار معیار نویسندگی را دارا باشند، و تمامی کسانی که دارای این چهار معیار باشند باید به عنوان نویسندگان اثر موردنظر شناخته شوند.
تنها مشارکت در جذب بودجه، جمع آوری داده ها، کمک های فنی، همکاری در نگارش و نظارت کلی گروه تحقیقاتی، ضامن نویسندگی نیست. نام افرادی که این چهار معیار را نداشته باشند بایستی در بخش "تشکر و قدردانی" ذکر شود.
 
تشکر و قدردانی
اسامی افرادی که به انجام کار علمی مورد نظر کمک کرده اند و چهار معیار مذکور را ندارند باید در بخش "تشکر و قدردانی" ذکر شود. نویسندگان باید تضمین کنند که هر شخصی که نام وی در بخش "قدردانی" است، مجوز  ذکر نام وی در بخش کمکهای انجام شده به کار علمی مورد نظر را داده است.
حمایتهای مادی و مالی همچنین باید اعلام شوند. همه منابع کمک مالی و حمایت های دیگر در قبال پروژه و یا تحقیق مورد نظر، از جمله وجوه دریافتی از همکاران، موسسات و منابع تجاری بایستی گزارش شوند. مشاوره ها و وجوه مالی که به طور مستقیم به محققان پرداخت می شوند نیز باید ذکر شوند. حضور و دخالت علمی نویسندگان (پزشکی) و یا هر کس دیگری که به آماده سازی محتوای مقاله یاری رسانده اند باید در کنار منبع مالی شان، همانطور که در دستورالعمل انجمن نویسندگان پزشکی اروپا (WAME) توصیف شده است، اعلام شود.
 
 اطلاعات نویسنده
اطلاعات نویسنده توسط ژورنال ها منتشر میشود تا نویسندگان و موسسات شان برای جامعه علمی قابل تشخیص باشند. اطلاعات نویسنده همچنین برای بازیابی اطلاعات ثبت شده در دیتابیس ها و شاخص کتابشناختی استفاده می شود؛ گرچه بسیاری از دیتابیس ها، اطلاعات نویسنده یا اطلاعات کامل نویسنده را در دیتابیس قرار نمی دهند . ما می دانیم که برخی از نویسندگان  نام یا نام خانوادگی یا نام میانی چند بخشی دارند و برخی از نویسندگان نام میانی ندارند، ولی قبلا بخشی از نام یا نام خانوادگی شان در نشریه دیگری به عنوان نام میانی آنها استفاده شده است. این سیاست ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز است که اطلاعات نویسنده منجمله نام و پسوند ها و پیشوند های اسمی وی را به همان شکلی که نویسنده مسئول ارسال کرده منتشر میکند. برای اطمینان از درستی و صحت اطلاعات نویسنده و برای جلوگیری از هر گونه خطا در مورد چگونگی نام نویسنده، املاء و نوشتار نام در دیتابیس ها و ایندکس ها کتابشناختی، و برای اینکه تغییرات در پروف مقالات بعد از انتشار به حداقل برسد، نویسندگانی که به ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقاله ارسال می کنند ضروری است تا پرزنتی که بصورت اتوماتیک از اطلاعات نویسنده ایجاد می شود، بررسی و تایید نمایند.  این مورد شامل چگونگی ظاهر شدن اطلاعات نویسنده در دیتابیس هایی مانند پابمد و یا اسکوپوس خواهد بود. بنابراین، نویسندگان باید اطلاعات خود را در قسمت مشخص شده در زمان ارساله مقاله به نحوی ثبت کنند که با اطلاعات انتشارات قبلی از لحاظ کتاب شناختی سازگار باشند.
 
تغییرات در نویسندگی
هر گونه تغییر در نویسندگی (یعنی ترتیب، افزودن و حذف نویسندگان) پس از ارسال اولیه باید توسط تمام نویسندگان تایید شده باشد. نویسندگان باید در مورد ترتیب نویسندگی در میان خود تصمیم بگیرند و به توافق برسند. علاوه بر این، هر گونه تغییرات باید به سردبیر توضیح داده شود. همراستا با دستورالعمل COPE ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تمام نویسندگان تایدییه کتبی میگرد مبنی بر اینکه که آنها با هر گونه تغییرات در نویسندگی مقاله ارسالی و یا منتشر شده موافقند. این تایید باید به طور مستقیم از طریق ایمیل از طرف هر نویسنده اعلام شود. این مسئولیت نویسنده مسئول است که اطمینان دهد تمامی نویسندگان با تغییرات پیشنهادی موافقند. در صورتی که اختلاف نظر در میان نویسندگان وجود داشته باشد و توافق رضایت بخشی بدست نیاید، نویسندگان بایستی با موسسه های خود برای حل مشکل تماس بگیرند. حل و فصل اختلافات نویسندگی جزو مسئولیت های سردبیر ژورنال نیست. تغییر در نگارش یک مقاله منتشر تنها می تواند از طریق انتشار یک غلط نامه اصلاح شود.
 
شناسه منحصر به فرد
(ORCID) شناسه آزاد پژوهشگران و نویسندگان (پژوهشگر آزاد و ID مولف) تلاشی غیر انتفاعی و انجمن-محور برای ارائه یک رجیستری از شناسه محقق منحصر به فرد و یک روش شفاف از ارتباط فعالیت های تحقیقاتی و نتایج به این شناسه است. اسکوپوس ID نویسنده، دیگر شناسه منحصر به فرد است. دانشگاه علوم پزشکی تبریز استفاده از این شناسه های منحصر به فرد را برای شناسایی افرادی که به ژورنال ها مقاله ارسال میکنند و یا کسانی که به عنوان داوران برای بررسی مقالات ارسالی انتخاب میشوند تشویق میکند. اعضای تیم تحریریه ژورنال ها دارای شناسه منحصر به فرد خود در پروفایل شان هستند.
 
استناد
مقالات پژوهشی و غیر پژوهشی (به عنوان مثال: نظری، مرور و نقد و بررسی) باید متون مناسب و مرتبطی در حمایت از ادعاهای ارائه شده در مقاله داشته باشند.  خوداستنادی بیش از حد و نامناسب و یا تلاش هماهنگ میان نویسندگان مختلف تا به طور کلی به خود استناد کنند شدیدا نامناسب است.
نویسندگان باید هنگام آماده سازی مقاله خود دستورالعمل های زیر را در نظر بگیرید:
- هر مطلبی در مقاله که به اطلاعات منابع خارجی متکی اند باید استناد کنند. (به این معنی که ایده ها و یا یافته ها ی خود نویسنده و یا دانش عمومی نباشد)
- نویسندگان نباید به اقتباس های اثر اصلی استناد کنند. برای مثال، آنها باید از مقاله اصلی به جای یک مقاله مروری که به نقل ازمقاله اصلی نقل کرده استناد کنند.
- نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که استنادشان دقیق است (یعنی باید مطمئن باشند که نقل قولشان از اظهارات شان در مقاله حمایت میکند و نباید کار دیگری را که از نظر نویسنده حمایت نکند را با استناد به آن نادرست جلوه دهند).
- نویسندگان نباید منابعی را که مطالعه نکرده اند مورد استناد قرار دهند.
- نویسندگان ترجیحا نباید به انتشارات خود و یا دوستان، همکاران، و موسسات خود استناد کنند.
- نویسندگان نباید تنها به مقالات یک کشور استناد کنند.
- نویسندگان نباید برای اثبات یک نکته از تعداد بیشماری استناد استفاده کنند.
-  در حالت ایده آل، نویسندگان باید به منابعی استناد کنند که تحت داوری همتا قرار گرفته باشند.
 
انتشار تکراری
هر مقاله ای که به  ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارسال میشود باید نسخه اصلی باشد و مقاله و یا بخشهای مهمی از آن، نباید در دست بررسی توسط ژورنال دیگری باشد. در هر صورت، هنگامی که احتمال همپوشانی یا تکرار تقلید وجود داشته باشد، از نویسندگان میخواهیم که شفاف و صریح باشند. نویسندگان باید هرگونه انتشار دارای همپوشانی احتمالی را اعلام کنند و در صورت امکان این فایل ها را به پیوست مقاله آپلود کنند. هر گونه انتشار دارای همپوشانی باید ذکر شود. هر مقاله منتشر نشده و در حال چاپ اگر مورد استناد قرار گیرد یا مربوط به ارزیابی توسط سردبیر یا داوران باشد، در صورت درخواست سردبیر باید در دسترس قرار گیرد. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، حق قضاوت در مورد نشریاتی که به طور بالقوه با هم تداخل دارند و یا اضافی هستند را بصورت مورد به مورد برای خود محفوظ میداند.
به طور کلی، مقاله ارائه شده نباید به طور رسمی در هیچ ژورنال یا در هر شکل قابل استناد دیگری منتشر شده باشد. اگر در هنگام ارسال، این مسئله توجیه و روشن شد، بصورت استثنا انتشار در قالب پوستر یا ارائه کنفرانسی وجود دارد.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رابطه با همپوشانی، سیاست های ICMJE را پیروی میکند.
 
سرور قبل از چاپ و مخازن سازمانی/ نویسندگان
ارسال یک نسخه از مقاله به سرور قبل از چاپ مانند ArXiv، BioRxiv  ،  Peer J PrePrints، یا پلتفرم های مشابه (هم تجاری و هم غیر تجاری) به عنوان انتشار مجدد در نظر گرفته نمی شود. ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین نسخه هایی که در وب سایت شخصی و یا سازمانی یک نویسنده نوشته شده است  را تحت داوری قرار خواهد داد. مواردی که بخشی از یک پایان نامه دانشگاهی را تشکیل می دهند و به دلیل درخواست موسسه مربوطه در دومین (domain) عمومی قرار می گیرند نیز توسط ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر گرفته می شوند.
 
خلاصه نتایج کارآزمایی بالینی در رجیستری های عمومی
به طور کلی ارسال خلاصه نتایج کارآزمایی های بالینی در دیتابیس های عمومی به عنوان انتشار مجدد در نظر گرفته نمیشود. دانشگاه علوم پزشکی تبریز از  نویسندگان مقالات می خواهد که کارآزمایی های بالینی خود را در یک رجیستری عمومی مناسب ثبت کنند. (برای اطلاعات بیشتر به سیاست ثبت کارآزمایی رجوع کنید).
 
  بازنویسی متن (سرقت علمی از خود)
نویسندگان باید بدانند که تکرار متنی از انتشارات قبلی خود بازنویسی متن محسوب شده (همچنین سرقت ادبی از خود نامیده می شود) و در برخی موارد غیر قابل قبول در نظر گرفته می شود. هنگامی که کپی از انتشارات قبلی خود نویسندگان لازم و یا غیر قابل اجتناب باشد، باید همیشه به طور شفاف گزارش شود و به درستی با شرایط کپی رایت سازگار  باشد. اگر مقاله ارسالی شامل متنی است که در جاهای دیگر منتشر شده است، نویسندگان باید در نامه همراه (cover letter) این موضوع را به سردبیران ژورنال اطلاع دهند.
 
داوری همتا (Peer review)
همه مقالات پژوهشی، و بسیاری از مقاله های دیگر، که توسط ژورنال های دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر می شوند تحت یک فرایند داوری همتا بصورت کامل قرار میگیرند. این بررسی معمولا شامل بررسی توسط دو داور همتاست. هر کدام از ژورنال ها ممکن است در فرآیندهای داوری همتا متفاوت عمل کنند. برای ملاحظه سیاست داوری همتا در مورد هر یک از ژورنال ها، لطفا به وب سایت ژورنال مراجعه کنید.

 
سیاست داوری همتا
تمام مقالات ارسالی به ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط سردبیر مورد ارزیابی قرار میگیرند و ایشان تصمیم میگیرند که آیا مقاله برای داوری همتا مناسب است یا خیر. در صورتی که سردبیر جزو نویسندگان باشد، یا هرگونه تضاد منافع در قبال هر مقاله ارسالی داشته باشد،  مورد نظر در لیست نویسندگان باشد و یا هر گونه منافع متقابل دیگری در مورد مقاله ارسالی خاصی داشته باشد، یکی دیگر از اعضای هیئت تحریریه برای پذیرش مسئولیت نظارت بر داوری همتا اختصاص می یابد. مقالات ارسالی که مناسب تشخیص داده می شوند توسط کارشناسان مستقل  برای داوری همتا ارسال می شوند. سردبیران بر اساس گزارش داوران تصمیم اتخاذ خواهند نمود و این گزارش ها همرا با تصمیم سردبیر درباره مقاله به نویسندگان ارسال خواهد شد. نویسندگان باید توجه داشته باشد که حتی در کنار یک گزارش مثبت، نگرانی های مطرح شده  توسط داوران دیگر ممکن است اساسا مقاله را تضعیف کند و در نتیجه باعث رد شدن مقاله گردد.
تمامی ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز از یک رویه دو سو کور برای داوری استفاده میکنند. هم نویسندگان و هم داوران ناشناس باقی می مانند.
 
داوران همتا
نویسندگان در صورت تمایل میتوانند داوران بالقوه  ای را پیشنهاد دهند؛ با این حال، تصمیم گیری در این مورد در اختیار سردبیر است. نویسندگان نباید همکاران اخیر و یا همکارانی که در موسسه یکسان کار می کنند را معرفی کنند. نویسندگانی که مایل به معرفی داور هستند می توانند در نامه همراه به این مسئله اشاره کنند و بایستی در صورت امکان، آدرس ایمیل موسسه یا اطلاعاتی که به سردبیر برای بررسی و تایید هویت داور معرفی شده کمک کند را  (برای مثال ORCID ID یا Scopus ID) ارائه دهند. 
    نویسندگان می توانند درخواست کنند تا افراد مشخصی داوری مقاله آن ها را انجام ندهند ولی بایستی باید دلایل خود را  در نامه  همراه در هنگام ارسال مقاله ارائه دهند. نویسندگان نباید تعداد بیش از حدی از افراد را حذف کنند زیرا این کار ممکن است روند همتا را با مشکل مواجه کند. لطفا توجه داشته باشید که سردبیر ممکن است داوران حذف شده را انتخاب کند.
اطلاعاتی که عمدا تحریف شده اند،مانند ، پیشنهاد داورانی با نام یا آدرس ایمیل جعلی ، منجر به رد مقاله شده و در راستای سیاست سوء رفتار، ممکن است به تحقیقات بیشتر  منجر شود.

محرمانه بودن
سردبیران با همه مقالات ارسالی به ژورنال به طور محرمانه رفتار خواهند کرد. داوران نیز ملزم اند با مقالات ارسالی به طور محرمانه رفتار کنند. ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مقالات ارسالی را به جز در موارد سوء رفتار مشکوک با اشخاص ثالث به اشتراک نخواهند گذاشت،. برای کسب اطلاعات بیشتر به سیاست  سو رفتار رجوع کنید.
 
سوء رفتار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به طور جدی با تمام اتهامات سوء رفتار بالقوه بر خورد می کند. ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای مقابله با موارد سوء رفتار مشکوک از دستورالعمل COPE پیروی میکند.
در موارد مربوط به تحقیقات مشکوک و یا سوء رفتار انتشار، ممکن است لازم باشد سردبیر با اشخاص ثالث مثلا با موسسات نویسندگان و یا کمیته اخلاق تماس گیرد و مقاله های ارسالی را با آنها به اشتراک گذارد. دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز ممکن است از COPE مشاوره بگیرد و یا موارد ناشناس را در انجمن COPE مطرح کند.
 
سوء رفتار در پژوهش
همه تحقیقات مربوط به انسانها (از جمله داده های انسانی و موارد انسان) و  یاحیوانات باید درون یک چارچوب اخلاقی مناسب انجام گرفته باشد. (برای اطلاعات بیشتر به سیاست اخلاقی و رضایت رجوع کنید). در صورتی که سوء ظنی وجود داشته باشد که پژوهش درون یک چارچوب اخلاقی مناسب انجام نشده است، سردبیر ممکن است مقاله ای را رد کند و  به اشخاص ثالث ، مانند موسسات نویسنده (ها) و کمیته (های) اخلاق اطلاع دهد.
در موارد سوء رفتار اثبات شده در پژوهش ، بخصوص مقالات منتشر شده، و یا زمانی که تمامیت علمی مقاله به طور قابل توجهی کاهش یافته، مقالات ممکن است سلب اعتبار شوند. برای اطلاعات بیشتر به سیاست اصلاحات و سلب اعتبار رجوع کنید.

سوء رفتار انتشار
تمامی ژورنال های منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز دستورالعمل COPE را برای مقابله با موارد سوء رفتار انتشار بالقوه دنبال میکنند.
 
دستکاری تصویر
-  تمامی تصاویر دیجیتال در مقالات ارسالی برای هر نشانه ای از دستکاری که مغایر با دستورالعمل های زیر باشند مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت. دستکاری هایی که این دستورالعملها را نقض کنند ممکن است در روند پذیرش مقاله  تاخیر ایجاد کند و یا منجر به رد یا سلب اعتبار مقاله منتشر شده گردد.
- هیچ بخشی از تصویر نباید بزرگنمایی، تیره، جابجا، حذف یا نشان داده شود.
-   تنظیمات روشنایی، کنتراست، و یا تعادل رنگ قابل قبول است اگر در هر پیکسل از تصویر اعمال شود و تا زمانی که اطلاعاتی را مبهم نکرده و یا از بین نبرده باشد. تنظیمات غیر خطی (به عنوان مثال تغییر در تنظیمات گاما) باید در شرح شکل تصریح شود.
هر گونه شبهه ای در حین و یا پس از فرایند داوری به سردبیر ارجاع خواهد شد و وی از نویسنده (ها) داده های اصلی را درخواست خواهد کرد تا با تصاویر مقایسه کند. اگر داده های اصلی ارائه نگردد، مقاله ارسالی ممکن است رد شود و یا در مورد یک مقاله چاپ شده، سلب اعتبار شود. هر موردی که در آن دستکاری داده ها، تفسیر داده را تحت تاثیر قرار  دهد،  رد یا سلب اعتبار خواهد شد. موارد سوء رفتار مشکوک  به موسسات نویسنده (ها) گزارش خواهد شد.
 
دزدی ادبی
تمامی مقالات در ژورنال قبل از انتشار مورد بررسی قرار می گیرند و اگر سرقت ادبی مشاهده شود از دستورالعمل COPE پیروی خواهیم کرد.
موارد دزدی ادبی عبارتند از موارد زیر اما محدود به آنها نیست:
- کپی کردن  مستقیم متن از منابع دیگر
- کپی کردن ایده ها، تصاویر، و یا داده ها از منابع دیگر
- استفاده مجدد از متن انتشارات قبلی خود
- استفاده از یک ایده از منبع دیگری با کمی تغییر زبانی
 اگر سرقت ادبی در طول فرآیند داوری همتا تشخیص داده شود ،  ممکن است  مقاله ارسالی رد شود. اگر سرقت ادبی پس از انتشار تشخیص داده شود،  حق صدور یک اصلاحیه و یا سلب اعتبار مقاله را برای خود محفوظ می داریم. ما همچنین این حق را برای خود محفوظ می دانیم که به  موسسات نویسندگان در مورد سرقت ادبی  چه قبل  و چه بعد از انتشار اطلاع دهیم.
 
اصلاحات و سلب اعتبار
به ندرت ممکن است انتشار اصلاحات و یا سلب اعتبار مقاله هایی که در ژورنال های آن منتشر شده برای حفظ یکپارچگی سابقه آکادمیک دانشگاه برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز لازم باشد.
همسو با هنجارهای پذیرفته شده جامعه دانشگاهی، اصلاحات و یا سلب اعتبار مقالات منتشر شده، با انتشار غلط نامه یا یک مقاله استرداد، بدون تغییر در مقاله اصلی به غیر از اضافه کردن یک لینک برجسته به غلط نامه و یا  مقاله استرداد انجام خواهد شد. مقاله اصلی در مالکیت عمومی باقی می ماند و پس از آن، غلط نامه یا استرداد به طور گسترده ای ایندکس خواهد شد. در موارد استثنایی که موارد مورد نظر حقوق خاصی را نقض  کرده و یا توهین آمیز است، ممکن است مجبور  به حذف آن موارد از سایت و آرشیو سایت ها شویم.
برای اصلاحات جزئی در مقالات منتشر شده، نویسنده اصلی می تواند نظرش در مورد این مقاله را با ارسال کامنت در همان مقاله منتشر کند. این مسئله تنها زمانی مناسب است که تغییرات مورد نظر  نتایج و یا نتیجه گیری از مقاله را تحت  تاثیر قرار ندهند.
 
اصلاحات
تغییرات در مقالات منتشر شده که تفسیر و نتیجه گیری از مقاله  را تحت تاثیر قرار دهد، اما به طور کامل مقاله را باطل نکند، در اختیار سردبیر خواهد بود، که می تواند از طریق انتشار یک غلط نامه که نمایه شده و مرتبط با مقاله اصلی است، مقاله را اصلاح کند. تغییرات در نویسندگی مقالات منتشر شده با استفاده از یک غلط نامه، اصلاح و اعمال می شوند. برای اطلاعات بیشتر به سیاست نویسندگی رجوع کنید.

سلب اعتبار
در موارد نادر، زمانی که اطلاعات علمی در یک مقاله به طور قابل ملاحظه ای  تحلیل رفته باشند، ممکن است لازم باشد مقالات منتشر شده جمع سلب اعتبار شوند. دانشگاه علوم پزشکی تبریز در چنین مواردی از  دستورالعمل COPE  پیروی خواهد کرد. مقالات سلب اعتبار شده، ایندکس شده و به مقاله اصلی لینک می شوند.
 


 
نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423