هیأت تحریریه

سردبیر

- دکتر وحیده زارع گاوگانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران     ORCID     Google Scholar  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی مدیریت در سیستم سلامت / کیفیت در ارائه خدمات سلامت/عدالت در سلامت/مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت
دکتر رقیه خبیری نعمتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران           ORCID     Google Scholar        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی اپیدمیولوژي و بار بیماريها در سیستم سلامت/ پیشگیري از بیماريها
 دکتر محسن اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ایران
          ORCID     Google Scholar    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی محیط زیست و سلامت
دکتر حسن تقی پور، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران                  ORCID     Google Scholar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی مدیریت اطلاعات سلامت
دکتر فرزانه امین پور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی           ORCID     Google Scholar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی اقتصاد سلامت/سیاست گذاری در سلامت
دکتر محسن بارونی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران                 ORCID     Google Scholar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  اعضای مشاور (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر مریم اخوتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران Google Scholar ORCID
دکتر جعفرصادق تبریزی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر علی جنتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر حسین جباری بیرامی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر رحیم خدایاری زرنق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر سعید دستگیری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر لیلا دشمنگیر، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر لیلا راننده کلانکش، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر همایون صادقی بازگانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر حسین عبدالهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر باب اله قاسمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر احمد کوشا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر علیرضا محبوب اهری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر اصغر محمدپور اصل، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر محمد مسافری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
 
نوشته شده در   چهارشنبه نوزدهم اسفند 1394  توسط   بابک زارع آبادی
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423