هیأت تحریریه
 
  مدیر مسئول /سردبیر رتبه علمی وابستگی سازمانی Google Scholar Orcid Email
سردبیر دکتر وحیده زارع گاوگانی دانشیار / هیئت علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی  تبریز، ایران Google Scholar ORCID
مدیر مسئول دکتر جعفر صادق تبریزی استاد /هیئت علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID


 
اعضای هیئت تحریریه رتبه علمی وابستگی سازمانی Google Scholar Orcid Email
دکتر ابوالفتح لامعی(  دبیر موضوعی کیفیت در ارائه خدمات سلامت و مشتری محوری) استاد سیاستگذاری سلامت/دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران      
دکتر رقیه خبیری نعمتی(  دبیر موضوعی مدیریت در سیستم سلامت / کیفیت در ارائه خدمات سلامت/عدالت در سلامت/مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت) استادیار/هیئت علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی /دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران Google Scholar ORCID
دکتر محسن اعرابی( دبیر موضوعی اپیدمیولوژي و بار بیماريها در سیستم سلامت/ پیشگیري از بیماريها) استادیار/ هیئت علمی اپیدمیولوژی/دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ایران Google Scholar ORCID
دکتر حسن تقی پور(  دبیر موضوعی محیط زیست و سلامت) استاد/هیئت علمی بهداشت محیط/دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر فرزانه امین پور( دبیر موضوعی مدیریت اطلاعات سلامت) استادیار/ هیئت علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی/وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی Google Scholar ORCID
دکتر محسن بارونی(  دبیر موضوعی اقتصاد سلامت/سیاست گذاری در سلامت) استادیار/هیئت علمی سیاستگذرای در سلامت/دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران Google Scholar ORCID
دکتر مریم اخوتی دانشیار/هیئت علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران Google Scholar ORCID
دکتر علی جنتی دانشیار/هیئت علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر حسین جباری بیرامی دانشیار/هیئت علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر رحیم خدایاری زرنق استادیار/هیئت علمی سیاستگذاری سلامت/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر لیلا راننده کلانکش دانشیار/هیئت علمی مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات/ دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر همایون صادقی بازرگانی دانشیار/هیئت علمی اپیدمیولوژی بالینی /دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر باب اله قاسمی متخصص دکترا پاتولوژی دانشگاه علوم پزشكي تبريز - -
دکتر محمد مسافری استاد/هیئت علمی بهداشت محیط /دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر سعید دستگیری استاد/هیئت علمی اپیدمیولوژی/ دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر حسین عبدالهی استادیار/هیئت علمی اپیدمیولوژی/ دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر احمد کوشا دانشیار/هیئت علمی بیماریهای عفونی /دانشگاه علوم پزشكي تبريز - -
دکتر لیلا دشمنگیر استادیار هیئت علمی سیاستگذاری سلامت/دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar -
دکتر علیرضا محبوب اهری استادیار هیئت علمی اقتصاد سلامت/دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر اصغر محمدپور اصل دانشیار/هیئت علمی اپیدمیولوژی/دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر شیرین نصرت نژاد استادیار/هیئت علمی اقتصاد سلامت/دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر لیلا نیک نیاز استادیار/هیئت علمی تغذیه/دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
 
نوشته شده در   چهارشنبه نوزدهم اسفند 1394  توسط   بابک زارع آبادی
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423