هیأت تحریریه

                                                                                                                                                                                                                                   
سردبیر رتبه علمی وابستگی سازمانی Google Scholar Orcid email
دکتر وحیده زارع گاوگانی دانشیار/ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID


 
اعضای هیئت تحریریه رتبه علمی/رشته تحصیلی وابستگی سازمانی Google Scholar Orcid email
دکتر جعفر صادق تبریزی (مدیر مسئول) استاد/ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر ابوالفتح لامعی (دبیر موضوعی کیفیت در ارائه خدمات سلامت و مشتری محوری) استاد/ سیاستگزاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران Google Scholar ORCID
دکتر رقیه خبیری نعمتی(  دبیر موضوعی مدیریت در سیستم سلامت / کیفیت در ارائه خدمات سلامت/عدالت در سلامت/مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت) استادیار/ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر محسن اعرابی( دبیر موضوعی اپیدمیولوژي و بار بیماريها در سیستم سلامت/ پیشگیري از بیماريها) استادیار/ اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ایران Google Scholar ORCID
دکتر حسن تقی پور(  دبیر موضوعی محیط زیست و سلامت) استاد/بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر فرزانه امین پور( دبیر موضوعی مدیریت اطلاعات سلامت) استادیار/ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی Google Scholar ORCID
دکتر محسن بارونی(  دبیر موضوعی اقتصاد سلامت/سیاست گذاری در سلامت) استادیار/ اقتصاد سلامت مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران Google Scholar ORCID
دکتر مریم اخوتی دانشیار/کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران Google Scholar ORCID
دکتر علی جنتی دانشیار/مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر حسین جباری بیرامی دانشیار/ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر رحیم خدایاری زرنق استادیار/ سیاستگزاری سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر لیلا راننده کلانکش دانشیار/ مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر همایون صادقی بازرگانی دانشیار/ اپیدمیولوژی بالینی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث جاده‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تبريز Google Scholar ORCID
دکتر باب اله قاسمی متخصص/پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر محمد مسافری استاد/بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر سعید دستگیری استاد/ اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر حسین عبدالهی استادیار/ اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشگاه علوم پزشكي  تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر احمد کوشا دانشیار/ بیماریهای عفونی مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشكي  تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر لیلا دشمنگیر استادیار/ سیاستگزاری سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر علیرضا محبوب اهری استادیار/اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر اصغر محمدپور اصل دانشیار/اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر شیرین نصرت نژاد استادیار/اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
دکتر لیلا نیک نیاز استادیار/تغذیه مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران Google Scholar ORCID
 
نوشته شده در   چهارشنبه نوزدهم اسفند 1394  توسط   بابک زارع آبادی
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423