تصویر سلامت فصلنامه ای علمی با روند داوری همتا (peer review) است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. مقالات مجله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می شوند.


 
 

شماره جاری (دوره هشتم، شماره چهارم)

رابطه سبک زندگي و اميد به زندگي با بهزيستي روان شناختي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروسيس ( ام اس)
بررسي کيفيت خدمات ادراک شده بيمارستان بر رضايت و بازگشت بيماران؛ مطالعه موردي در مرکز چشم پزشکي فيض
بررسي دو ساله ي شيوع عفونت هاي منجر به بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
تحليل وضعيت بهداشتي و رفاهي مراکز گردشگري استان لرستان: يک مطالعه کيفي
بررسي ميزان همبستگي ناگويي خلقي در افراد داراي گرايش هاي مرزي، با تکانشوري، آسيب به خود و رگه هاي شخصيت مرزي
تأثير تمرينات منتخب ورزشي در آب بر مهارت هاي حرکتي درشت کودکان مبتلا به اتيسم
مقايسه شاخص‌هاي رشد در دو گروه تغذيه انحصاري با شير مادر و تغذيه با شير خشک در شيرخواران شش‌ماهه استان آذربايجان شرقي
خريد راهبردي در نظام سلامت ايران: مطالعه مروري
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423