تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397     |     کد : 7

اطلاعیه

ارسال مقاله فقط از طریق پست الکترونیکی مرکز (doh@tbzmed.ac.ir) امکان پذیر می باشد.

ارسال مقاله فقط از طریق پست الکترونیکی مرکز (doh@tbzmed.ac.ir) امکان پذیر می باشد.


 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423