اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اطلاعیه

اطلاعیه ارسال مقاله فقط از طریق پست الکترونیکی مرکز (doh@tbzmed.ac.ir) امکان پذیر می باشد.
دوشنبه 17 دي 1397

رتبه علمی پژوهشی

رتبه علمی پژوهشی مجله تصویر سلامت دارای رتبه علمی پژوهشی (شماره کمیسیون 119 مورخه 97/6/11) می باشد.
چهارشنبه 4 مهر 1397
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423