حفظ مشتری در صنعت گردشگری پزشکی: تبیین روابط بین کیفیت، رضایت، اعتماد و قیمت منطقی
دوره یازدهم (1399) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
یوسف رمضانی 1، معصومه عارف 2، مهدیه شاه تقی 3،
  • تاریخ دریافت 1398/02/22
  • تاریخ پذیرش 1398/09/13
  • تاریخ انتشار 1399/01/01
زمينه و اهداف: باوجود رشد فوق‌العاده گردشگری پزشکی در سال‎های اخیر، اطلاعات کمی در مورد نقش کیفیت، رضایت و اعتماد در تبیین رفتار پس از خرید بیماران بین‌المللی وجود دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، به بررسی و مطالعه این متغیرها پرداخته شده است.

مواد و روش ها: این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی   و از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه بیماران خارج از مرزهای کشور بیمارستان های منتخب فعال در حوزه گردشگری پزشکی در مشهد (رضوی، قائم(عج)، آریا و بنت الهدی) بوده و نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس انجام شده است. روایی پرسشنامه با روایی محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ(0/956) تایید گردید. تجزیه‌وتحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و AMOS  و براساس اطلاعات آماری 174 بیمار بین‌المللی انجام گرفت.

يافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت پزشکی و کیفیت خدمات، رضایت بیماران، اعتماد به کارکنان و اعتماد به کلینیک پزشکی، بر انگیزه برای مراجعه بعدی بیماران و انگیزه برای سفر بعدی به مراکز پزشکی شهر مشهد جهت مراقبت‌های پزشکی تأثیر مثبت و معني‌دار دارد. همچنین، قیمت منطقی در روابط فوق  نقش تعدیل‌گر ایفا می کند.

نتيجه گيري: نقش متغیرهای آزمون شده مخصوصا قیمت منطقی خدمات سلامت بر مراجعه مجدد بیماران بین المللی دارای اهمیت است و لذا مستلزم همکاری کلیه متولیان بخش سلامت اعم از پرستاران، پزشکان و مدیران در لحاظ کردن این موارد برای شکوفایی صنعت گردشگری و توسعه کشور می باشد.
گردشگری پزشکیبیماران بین المللیکیفیت خدماترضایتاعتماد
25
23
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423