مروری بر نقش مشارکت جامعه در برنامه‌های ارتقاء سلامت
دوره دهم (1398) , شماره چهارم English Article
مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت
نسترن کشاورز محمدی 1، فرح السادات بحرینی 2،
  • تاریخ دریافت 1397/12/10
  • تاریخ پذیرش 1398/08/05
  • تاریخ انتشار 1398/10/10
مشارکت در مراقبت‌های بهداشتی یک اصل کلیدی برای دستیابی به «سلامت برای همه» است. روش‌های متفاوتی برای انجام این مشارکت آزموده شده است. برای تصمیم‌گیری بهتر و کاهش خطاهای مدیریتی، هدف مطالعه حاضر مروری روایتی بر روش‌های جلب مشارکت مردم در برنامه‌های ارتقای سلامت اجتماع‌محور و استخراج درس‌های آموخته‌شده از این مداخلات بود. مطالعۀ حاضر از نوع مروری روایی (Narrative Review) است. جستجو به زبان انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی  Scopus، PubMed، و نیز Google Scholar و با استفاده از کلید واژه‌هایCommunity participation ، Health promotion، Methods and Lessons Learned  و مقالات زبان فارسی در پایگاههایSID ،Magiran   و IranMedex  با استفاده از کلیدواژه‌های مشارکت جامعه، ارتقاء سلامت، روش‌ها و درس‌های آموخته‌شده انجام شد. در این جستجو، مقالات و گزارش‌های مرتبط از سال 2000 تا 2017 میلادی بررسی شدند. استفاده از کانال‌های ارتباطی متنوع و متناسب با فرهنگ مردم، درگیرکردن مستقیم جوامع، ارائه مشوق‌های اقتصادی، ایجاد محیط حامی مشارکت از مهم‌ترین روش‌های جلب مشارکت جامعه هستند. بسیج منابع محلی، ایجاد یک چشم‌انداز از پروژه، پیروی از هنجارهای عملیاتی و اصول و ارزش‌های اصلی مشارکت، تعهد در انتقال‌یافته‌ها به مداخلات و سیاست‌ها از درس‌های آموخته‌شده هستند. اعتماد متقابل، احترام و آزادی برای به اشتراک گذاشتن و برقراری ارتباط، تعامل با ذینفعان کلیدی، سپردن مسؤولیت‌های اجرایی و مدیریتی به ذینفعان اصلی برنامه و آموزش‌های هم‌زمان، مشارکت دادن افراد در نظارت بر برنامه، در افزایش مشارکت جوامع در برنامه‌های ارتقا سلامت تأثیر بسزایی دارد.
مشارکت مبتنی بر جامعهارتقای سلامتروش‌ها و درس‌های آموخته‌شده
125
128
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423