تعيين الگوی تجويز دارو در بيماران سرپايی تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی استان سمنان و مقايسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی
دوره دهم (1398) , شماره چهارم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
احسان زارعی 1، حسن پیوندی 2،
  • تاریخ دریافت 1398/02/16
  • تاریخ پذیرش 1398/06/03
  • تاریخ انتشار 1398/10/10
زمینه و اهداف: آگاهی از الگوی تجویز دارو در کشور و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می‌تواند بر تصمیم متولیان نظام سلامت در اجرای سیاست‌ها و مداخله هاضروری تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان سمنان انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، تعداد952.712 نسخه مربوط به سال 1396 شمسی در سطح استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های تجویز دارو شامل میانگین قیمت هر نسخه، میانگین اقلام هر نسخه، درصد نسخ حاوی 4 قلم دارو و بیشتر، درصد تجویز آنتی‌بیوتیک در نسخ، درصد تجویز داروی تزریقی و درصد تجویز کورتیکواستروئید (Corticosteroid) تفکیک نوع تخصص و همچنین به تفکیک سابقه فعالیت پزشکان استخراج و با استاندارد‌های ارائه شده توسط WHO مقایسه گردید.

یافته‌ها: میانگین قیمت نسخ 254.377 ریال و میانگین اقلام هر نسخه 2/65 بود. بطور کلی 26/9 درصد از نسخ حاوی 4 قلم و بیشتر دارو بودند. 55 درصد از نسخه‌ها حاوی آنتی‌بیوتیک و 29 درصد نسخ حاوی حداقل یک داروی تزریقی بودند. 11/1 درصد از نسخ نیز حاوی کورتیکواستروئید (Corticosteroid) سیستمیک بودند. همگی شاخص‌های مورد بررسی بالاتر از سطح مطلوب توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد شواهدی از تجویز غیر منطقی دارو در شاخص‌های پلی فارماسی، (Polypharmacy) تجویز آنتی‌بیوتیک و داروی تزریقی در نسخ بررسی شده وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود نظارت کافی بر نحوه تجویز دارو و آموزش اصول نسخه نویسی برای پزشکان در دستور کار دست¬اندرکاران نظام سلامت قرار گیرد.
الگوی تجویز دارو توسط پزشکانسازمان تأمین اجتماعیسمنان
198
145
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423