بررسی مطابقت اطلاعات برگه‌های راهنمای دارویی پرفروش‌ترین داروهای قلبی ایران با ضوابط دارویی سازمان غذا و داروی ایران
دوره دهم (1398) , شماره دوم English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
صدیقه میرزاده قصابه 1، وحیده زارع گاوگانی 2،
  • تاریخ دریافت 1397/06/30
  • تاریخ پذیرش 1397/12/15
  • تاریخ انتشار 1398/06/30
زمينه و اهداف: برگه راهنمای دارویی حاوی اطلاعات مکتوبی است که همراه با محصولات دارویی برای مصرف کننده ارائه می‌شود. هدف مطالعه این است که دریابد آیا برگه های دارویی با قوانین و مقررات سازمان غذا دارو از نظر ارائه محتوای اطلاعاتی مطابقت دارند؟

مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی-مقطعی انجام شد. جامعه مطالعه، برگه‌های راهنمای دارویی داروهای پرفروش مرتبط با بیماری‌های قلبی-عروقی سال 1393 بود. چک لیستی بر اساس معیارهای مندرج در "ضوابط برگه راهنمای دارویی سازمان غذا و داروی ایران" تهیه شد. با استفاده از کدبندی به حضور اطلاعات، ارزش "یک" و عدم حضور اطلاعات آن بخش، ارزش "صفر" تعلق گرفت. از پارامترهای آمار توصیفی و نرم‌افزار آماری SPSS v.20 برای  تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد.

يافته ها: 66 برگه دارویی مربوط به 13 داروی پرفروش مربوط به قلب و عروق  با 27 معیار مورد بررسی قرار گرفت.  در هیچ یک از جعبه-های دارویی، برگه های اطلاعات متخصص و بیمار مجزا نشده بود اما راهنمایی‌های عمومی برای بیمار در تعداد 59 برگه (39/89 درصد) ذکر شده بود. حدود 59/64 درصد اطلاعات موجود در برگه‌های راهنمای دارویی بر اساس ضوابط دارویی ایران بود. معیارهایی مانند نام دارو، مواد منع مصرف دارو، شرایط نگهداری دارو و نام شرکت تولیدکننده دارو در تمامی برگه‌های راهنمای دارویی وجود دارد (100 درصد) و معیار های تاریخ بازنگری (06/6 درصد) و منابع(7/28 درصد) کمتر از همه در برگه ها ذکر شده بود.

نتيجه گيري: برگه‌های راهنمای دارویی از لحاظ کمی و کیفی برای متناسب بودن برای استفاده بیماران و مصرف‌کنندگان نیاز به بهبود دارند.

راهنمای داروییبرگه راهنمای داروییبروشور دارواطلاعات بیماراطلاعات داروییداروهای قلب و عروق
122
123
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423