بررسی میزان کنترل فشار خون در بیماران با سابقه پرفشاری خون و مشکلات زمینه ای قلبی عروقی
دوره دهم (1398) , شماره دوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
طاهر انتظاری ملکی 1، هاله رضایی 2، هادی همیشه کار 3، افشین قره خانی 4، صبا غفاری 5، الناز شاسب 6، بهجت پورایمان 7،
  • تاریخ دریافت 1397/09/16
  • تاریخ پذیرش 1397/12/06
  • تاریخ انتشار 1398/06/30
زمينه و اهداف: پرفشاری خون یکی از عوامل خطرزای مهم بیماری های قلبی عروقی و یکی از دلایل اصلی مرگ ومیر در سرتاسر جهان می باشد. کنترل فشار خون نقش مهمی در کاهش عوارض و میزان مرگ و میر این بیماری دارد. این مطالعه جهت ارزیابی میزان کنترل فشار خون و ارزیابی عوامل خطرزا آن طراحی و انجام گردید.

مواد و روش ها: مطالعه حال حاضر از نوع مطالعه تحلیلی-توصیفی آینده نگر می باشد که به مدت 10 ماه بر روی بیماران با پرفشاری خون و مشکلات قلبی-عروقی که به درمانگاه قلب و عروق بیمارستان شهید مدنی تبریز مراجعه می کردند، انجام گرفت. در این مطالعه فشار خون بیماران توسط پزشک متخصص قلب و عروق اندازه گیری شد. متغیر های مورد مطالعه شامل مشخصات دموگرافیک بیماران (نام، نام خانوادگی بیمار، سن، جنس، وزن، قد و شاخص توده بدنی)، بیماری های زمینه ای، داروهای مصرفی، سابقه مصرف سیگار، الکل، دارو های آمفتامین، اپیوم و آزمایشات بیماران بود. از تست های اسپیرمن و لوجستیک رگرسیون برای بررسی ارتباط میان داده ها استفاده گردید.

يافته ها: در کل 314 نفر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 2/12±7/62 9 سال بود. 139 نفر (3/44درصد)  از بیماران خانم و 175 نفر (7/55 درصد) آقا بودند. میانگین فشار خون سیستولیک بیماران 20±6/131 و میانگین فشار خون دیاستولیک بیماران 9/12±3/78 میلی متر جیوه بود. درصد قابل توجهی از بیماران فشار خون کنترل نشده داشتند (114 نفر، 9/45درصد). بیشترین رژیم دارویی مربوط به رژیم دو دارویی در 152 نفر (4/48درصد) بود. بیشترین نوع دارو در رژیم های درمانی مربوط به مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین یا مهار کننده گیرنده آنژیوتانسین(ACEI/ARBs) و بتابلاکرها بود. ارتباط معنی داری بین سن و عدم کنترل فشارخون (29/0 = r، 022/0 = p) و بین عدم کنترل فشار خون با سطح قند خون وجود داشت (273/0 = r، 024/0 = p).

نتيجه گيري: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تقریبا فشار خون بیش از پنجاه درصد بیماران در محدوده هدف نمی باشد و این میزان در افراد دیابتی و مسن بیشتر می باشد.

پرفشاری خونعواملدیابتسن
145
727
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423