بررسی عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه
دوره دهم (1398) , شماره دوم English Article
مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت
هادی کریمی نودهی 1، نادر خالصی 2، امیر اشکان نصیری پور 3، پوران رئیسی 4،
  • تاریخ دریافت 1397/09/16
  • تاریخ پذیرش 1398/04/18
  • تاریخ انتشار 1398/06/30
زمينه و اهداف: نقش مشارکت جامعه در مراقبت های بهداشتی به منظور دستیابی به نتایج منصفانه و عادلانه تایید شده است. از این رو این مطالعه با هدف تعیین و بررسی عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه به صورت ترکیبی (کمی – کیفی) انجام گرفت که طی این فرایند با تعداد 25 نفر از خبرگان که بصورت هدفمند انتخاب شده بودند مطالعه آغاز شد و پس از آن تعداد 200 نفر از مراجعین  شبکه ها و مراکز بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار LISREL نسخه7/8 موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.

يافته ها: عوامل موثر بر مشارکت جامعه در ارائه مراقبت های بهداشتی شامل «تبادل اطلاعات بین سازمان های مراقبت های بهداشتی و مردم»، «تشویق و آماده کردن مردم» ، « بازنگری و تحول در مراکز و خانه های بهداشت» ، «نقش مستقیم و مؤثر مراجعین و افراد جامعه و اطلاع رسانی به آنها»، «رابطه برابر مردم و مسئولین و مشارکت مردم در تمامی مراحل تصمیم گیری» و «اطلاع رسانی به موقع به مراجعین برای فرصت تصمیم گیری آنها در انجام مشارکت» و در نهایت «اعتماد و اطمینان مراجعین به نظام سلامت و مسئولیت پذیری و ارتقاء کارایی آنها» و «توسعه سرمایه اجتماعی» بودند.

نتيجه گيري: مطالعه حاضر با توجه به زمینه خاص محیط های سیاسی و اجتماعی ایران، عوامل موثر بر مشارکت جامعه در مراقبت های بهداشتی اولیه را شناسایی کرد. این مطالعه یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و مدیران مراقبت بهداشتی اولیه برای مشارکت مردم در تصمیم گیری هایی که بر زندگی آنها تاثیر می گذارد، ارائه داد که در نهایت منجر به بهبود کیفیت خدمات و رضایت بیماران و جامعه می شود.
مشارکت جامعهمراقبت هاي بهداشتي اوليهارائه خدمتتحلیل عاملی
276
227
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423