الگوهای نیازسنجی آموزش مداوم پزشکی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه – یک مطالعه مرور سیستماتیک
دوره دهم (1398) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
سید حسین اجاقی حقیقی 1، احمد حجازی 2، وحید ذیجاه 3، حکیمه حضرتی 4، سعید دستگیری 5،
  • تاریخ دریافت 1397/06/30
  • تاریخ پذیرش 1397/08/15
  • تاریخ انتشار 1398/03/30
زمينه و اهداف: هدف برنامه‌های آموزش مداوم پزشکی ارتقا سطح مهارتها، عملکرد و به روز کردن دانش فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی می‌باشد. برای رسیدن به این هدف قبل از طراحی برنامه‌ها بایستی نیازسنجی انجام گیرد. هدف از انجام این مطالعه، مرور‌نظامند و سیستماتیک انواع روشهای نیازسنجی و استخراج شکافهای نیازسنجی در آموزش مداوم پزشکی می‌باشد.

مواد و روش ها: اطلاعات با استفاده از کلید‌واژه‌های فارسی و انگلیسی در پایگاه‌ها‌یSID, Magiran, Google Scholar, Medline/PubMed,Web of Science, Scopus, Eric, ProQest, با محدودیت زبانی انگلیسی- فارسی در بازه زمانی 1987 تا 2018 مورد جستجو قرار گرفت. مقالات استخراج شده با استفاده از چک لیست‌های ارزیابی  CASPتوسط دو ارزیاب مورد بررسی قرار گرفت.

يافته ها: از 631 مقاله 27 مقاله وارد مطالعه شدند. %41 نیازسنجی‌ها بر مبنای نیازهای احساس شده فراگیران انجام گرفته بود. نیازسنجی از دیدگاه بیماران و برمبنای همپوشانی ارائه خدمات توسط چندین حرفه کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. نیازسنجی ها بیشتر بر رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری متمرکز بودند. در بعضی از مطالعات از چندین الگوی نیازسنجی برای استخراج نیازها استفاده شده بود.

نتيجه گيري: نیازسنجی بر مبنای نیاز بیماران و همپوشانی خدمات حرف پزشکی می‌تواند به عنوان حلقه گم شده در نیازسنجی آموزش مداوم پزشکی بیان گردد که در نهایت باعث آسیب به قشر جامعه خواهد گردید. از آنجا که پروسه درمان یک کار تیمی است، مسئولین آموزش مداوم بایستی در تمام رشته‌های علوم پزشکی نیازسنجی آموزشی انجام دهند، تا از طریق توانمند‌سازی کلیه اعضای تیم درمان باعث ارتقا آمورش و درمان گردند.

آموزش مداوم پزشکیحرفه ای گرینیازسنجی
110
115
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423