ارزیابی آمادگی بیمارستان‌های آموزشی اهواز در مقابله با حوادث غیرمترقبه
دوره دهم (1398) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
فرزاد فرجی خیاوی 1، الهام بختیاری 2، الهام امیری 3،
  • تاریخ دریافت 1397/06/26
  • تاریخ پذیرش 1397/08/02
  • تاریخ انتشار 1398/03/30
زمينه و اهداف: میزان وقوع بلایای طبیعی که ایجاد موارد بحرانی می کنند در ایران بسیار بالا است و  بیمارستان‌ها به عنوان مهم‌ترین مراکز مداوای مصدومان و مجروحان برای انجام مأموریت در زمان بحران، نیازمند کسب آمادگی مناسب هستند. هدف این مطالعه، تعیین میزان آمادگی بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در مقابله با حوادث غیرمترقبه بود.

مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی-‌مقطعی در  بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجرا شد. ابزار گردآوری داده‌ها چک لیستی شامل 220 سؤال بود. روایی  چک لیست با استفاده از تحلیل محتوا توسط اساتید و صاحبنظران مورد تأئید قرار گرفت. آزمون Kappa با میزان 0/8 روایی آن را تأئید کرد. به دلیل محدود بودن جامعه، از سرشماری استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم‌افزار SPSS17 استفاده شد. ابتدا مجموع نمرات بیمارستان از چک لیست در هر بعد محاسبه شد و سپس درصد هر بیمارستان در تمام ابعاد مشخص گردید. برای تفسیر وضعیت بیمارستان ها، ميانگين امتياز كمتر از 50 درصد به عنوان سطح آمادگي ضعيف، ميانگين امتياز بين 50 تا 80 درصد سطح آمادگي نسبي و ميانگين امتياز بيشتر از 80 درصد به عنوان سطح آمادگي كامل برآورد شد.

يافته ها: در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه میانگین کلی بیمارستان‌های مورد مطالعه با 58 درصد مجموع امتیاز در سطح آمادگی نسبی ارزیابی شد. بعد ترافیک با امتیاز 70 درصد بیش‌ترین میزان آمادگی و تخلیه و انتقال با امتیاز 29 درصد کمترین میزان آمادگی را داشتند. آمادگی کلی بیمارستان‌های مورد مطالعه بین 63-51 درصد محاسبه شد.

نتيجه گيري: بجز مؤلفه تخلیه و انتقال که ضعیف برآورد شد، بیمارستان‌های مورد مطالعه از نظر تمام مؤلفه‌های مورد بررسی در سطح آمادگی نسبی ارزیابی شدند و آمادگی کلی بیمارستان‌ها در سطح نسبتاً خوب قرار داشت. به نظر می‌رسد لازم باشد این بیمارستان‌ها، با هدف تقویت ابعاد مختلف آمادگی در برابر بلایا بویژه تخلیه و انتقال، برنامه‌های مقابله با حوادث غیر مترقبه خود را بازبینی و به‌روز نمایند.

حوادث غیر مترقبهبیمارستانآمادگیبحران
104
95
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423