واکاوی سیستم توزیع داروهای گیاهی از منظر متخصصین مدیریت خرید و سفارش های داروخانه‌های شهرهای قم و تهران: یک تحقیق کیفی
دوره دهم (1398) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
علی عابدینی 1، حمیدرضا ایرانی 2، حمیدرضا یزدانی 3،
  • تاریخ دریافت 1397/09/18
  • تاریخ پذیرش 1397/11/16
  • تاریخ انتشار 1398/03/30
زمينه و اهداف: با توجه به افزایش استفاده از داروهای گیاهی، این داروها به شکل جدی‌تری موردتوجه قرارگرفته¬اند. همچنین با بررسی زنجیره کالای دارویی کشور، درمی‌یابیم مشتریان اصلی فراورده‌های دارویی داروخانه‌ها هستند، چراکه مصرف‌کنندگان کنترل و اطلاعات ناچیزی بر نوع دارو و شرکت تولیدکننده آن دارند. این امر باعث می‌شود تا نقش داروخانه و ترجیحات آن‌ها، در فروش و سودآوری شرکت‌های تأمین‌کننده و توزیع‌کننده داروهای گیاهی، بسیار پراهمیت باشد. ازاین‌رو هدف این پژوهش، شناسایی مشکلات توزیع داروهای گیاهی از منظر داروخانه‌ها می‌باشد.

مواد و روش ها: این پژوهش یک پژهش کیفی است. جامعه آماری این پژوهش را داروخانه‌های شهرهای تهران و قم در بهار و تابستان سال 1397 تشکیل می‌دهند که ازاین‌بین 22 نفر از افراد متخصص مدیریت خرید و سفارش‌ داروها در هر داروخانه، با روش نمونه‌گیری غیر¬احتمالی قضاوتی و گلوله برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده¬های پژوهش با مصاحبه¬های اکتشافی جمع¬آوری شد و با استفاده از روش تحلیل محتوا شناسایی اولیه واحد¬های معنادار انجام شد در نهایت با استفاده از کدگذاری محوری مفاهیم و مقوله‌های آن نیز شکل گرفت.

يافته ها: نتایج پژوهش نشان داد عدم ویزیت علمی پزشکان، موجود نبودن جنس، مشکل در مرجوعی داروهای تاریخ گذشته، عدم ویزیت علمی داروخانه‌ها و عدم وجود کانال فروش تخصصی از مهم‌ترین مشکلات داروخانه‌ها بودند.

نتيجه گيري: علاوه بر مشکلات توزیع، مشکلات سایر عناصر آمیخته بازاریابی نیز بر توزیع داروهای گیاهی تأثیر می‌گذارد. همچنین عنصر محصول بیش از سایر عناصر آمیخته بازاریابی بر مشکلات توزیع این داروها اثرگذار است.


کانال توزیعتوزیع داروداروهای گیاهیداروخانه هاروش تحقیق کیفی
144
72
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423