شناسایی و رتبه بندی معیارهای جامع شایسته گزینی مدیران دانشگاهی از دیدگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره دهم (1398) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
حسین درگاهی 1، شکیبا معتضدی 2،
  • تاریخ دریافت 1397/09/10
  • تاریخ پذیرش 1397/12/06
  • تاریخ انتشار 1398/03/30
زمينه و اهداف: نقش بسیار مهم و حساس مدیران در دستیابی به اهداف، گزینش و انتصاب و بکارگیری مدیران، تصمیم گیری و عملکرد سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار  است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی معیارهای لازم برای انتخاب مدیران شایسته در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه ترکیبی شامل مروری، کمی و کیفی در سه مرحله بود که در مرحله اول با بررسی منابع با استفاده از کلیدواژه ها در پایگاه های داده ها و سپس مصاحبه با خبرگان و بهره برداری از پرسشنامه محقق ساخته، کلیه معیارهای انتخاب مدیران شناسایی و رتبه بندی شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شد.

يافته ها: نتايج نشان داد معيارهای رهبری با میانگین 87/71 و ويژگي‌هاي شخصيتي با میانگین 87/02  بيشترين اهميت و معيار عوامل دموگرافيك كمترين اهميت را در انتخاب شایسته مدیران دارا می باشند.

نتيجه گيري: پیاده سازی نظام شايسته سالاري در انتخاب و انتصاب مديران در سازمان‌ها نيازمند تدوین معیارهای متفاوت و متنوعی است که می توان از آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر موسسات آموزشی عالی بهره برد.

شایسته گزینیمعیارهارتبه بندیمدیراندانشگاه علوم پزشکی تهران
172
146
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423