استرس شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی کارکنان شرکت کبریت سازی
دوره نهم (1397) , شماره چهارم English Article
بهداشت عمومی
پریسا مشعشعی 1، جلیل نظری 2،
  • تاریخ دریافت 1397/07/06
  • تاریخ پذیرش 1397/10/16
  • تاریخ انتشار 1397/12/25
زمينه و اهداف: در محیط کار همه  شاغلین استرس شغلی وجود دارد، که به طرق مختلف زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان وقوع استرس شغلی و تأثیر آن بر سلامت عمومی در کارکنان یک صنعت تولیدی کبریت، انجام گرفت.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 97 نفر از کارکنان کارخانه کبریت سازی به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار اندازه-گیری در بردارنده پرسش نامه های گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی، استرس شغلی کوپر و سلامت عمومی گلد برگ بود. داده های جمع-آوری شده توسط نرم افزار SPSS16 با کاربرد آماره های توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل شد.

يافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، که 72.8 درصد از افراد مورد مطالعه با میانگین نمره سلامت عمومی 7.67 ±26.9، مشکوک به داشتن اختلال روانی بودند. همچنین افراد از نظر هر چهار مؤلفه سلامت عمومی (سلامت جسمانی، علائم اضطراب، کارکردهای اجتماعی و علائم افسردگی)، مشکوک به بیماری بودند. براساس یافته های مطالعه، 35.1 درصد از افراد دارای استرس کم، 53.6 درصد استرس متوسط و 11.3 درصد دارای استرس زیاد بودند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد، که میان استرس شغلی با سلامت عمومی کلی و مؤلفه های سلامت جسمانی، علائم اضطراب و همچنین با متغیرهای جمعیت شناختی و مرتبط با کار مانند سن، اضافه کاری و شیفت کاری رابطه معنادار آماری وجود داشت (p<0.05).

نتيجه گيري: شیوع استرس شغلی افراد مورد مطالعه در حد متوسط بود .سلامت عمومی، مؤلفه های سلامت جسمانی و علائم اضطراب با استرس شغلی ارتباط داشت، به طوری که در افراد با استرس بالا، مؤلفه های سلامت عمومی کاهش یافته بود.

استرس شغلیسلامت عمومیکبریت سازیبهداشت حرفه ای
210
194
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423