بررسي رابطه بین فرهنگ سازماني و رفتار شهروندی سازماني در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوره نهم (1397) , شماره چهارم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
مریم اسکندری 1، داود پایدارفرد 2، مرتضی مهدوی نیک 3،
  • تاریخ دریافت 1397/06/31
  • تاریخ پذیرش 1397/10/05
  • تاریخ انتشار 1397/12/25
زمينه و اهداف: فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دو موضوع مهم رفتاری هستند، که امروزه در حوزۀ تئوری های مـدیریت رفتـار سـازمانی از جایگـاه ویژه ای برخوردار بوده و بخش مهمی از مطالعات نظری و تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود، که در سال 1397 انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه ( 900 نفر) بود که از بین آنها تعداد 367 نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت. پایایی آنها از-طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی و ضریب همبستگی) از طریق نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل شد.

يافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و نیز هریک از چهار مؤلفه آن، ارتباط مثبت و معناداری برقرار بود.

نتيجه گيري: نتایج بیانگر تأثیرپذیری مثبت رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فرهنگ سازمانی بود. لذا، پیشنهاد می شود ارتقای فرهنگ سازمانی به منظور افزایش رفتار شهروندی سازمانی مدنظر قرار گیرد. زیرا کارکنانی که رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند، به بهتر شدن و غنای عمومی کار کمک کرده و بر کل سازمان تأثیر مثبتی دارند.

فرهنگ سازمانیرفتار شهروندی سازمانیرفتار اجتماعی
212
237
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423