آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نگرش و چالش ها
دوره نهم (1397) , شماره چهارم English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
نازیلا مفتیان 1، مریم محمدزاده 2، پیمان رضایی هاچه سو 3،
  • تاریخ دریافت 1397/07/29
  • تاریخ پذیرش 1397/09/08
  • تاریخ انتشار 1397/12/25
زمينه و اهداف: کاربرد آموزش الکترونیکی در آموزش پزشکی، به عنوان یکی از مسائل کلیدی توسعه فناوری اطلاعات در شرایط فعلی و به عنوان یک چالش در آینده مطرح است. هدف از این پژوهش، بررسی نگرش دو گروه از اساتیدی که از آموزش الکترونیک استفاده کرده  اند و اساتیدی که تجربه استفاده از آموزش الکترونیک را ندارند، به همراه بررسی چالش های به کارگیری آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید می باشد.

مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی که در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت، 86 نفر از اساتید با روش نمونه گیری طبقه-بندی وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته در سه بخش، شامل اطلاعات جمعیت شناختی، نگرش و چالش ها بود. پس از تایید روایی با نظر متخصصین، پایایی با آزمون آلفاي کرونباخ برابر 0.76 برآورد شد. نتایج با استفاده از از نرم افزار  SPSS 16 و روش های آمار توصیفی  و آمار تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفت.

يافته ها: اساتیدی که سابقه  استفاده از آموزش الکترونیک داشتند، در مورد استفاده از آموزش الکترونیک 69.5 درصد دارای نگرش مثبت و 16.9 درصد دارای نگرش منفی بودند. همچنین، بین نگرش اساتیدی که از آموزش الکترونیکی استفاده کرده بودند و رتبه  علمی آنها، رابطه  معناداری وجود داشت و در اساتیدی که سابقه  استفاده از آموزش الکترونیک نداشتند، ارتباط معنادار بین نگرش با سن و سابقه تدریس آنها به دست آمد.

نتيجه گيري: با شناسایی اثرات مثبت  آموزش الکترونیک مانند کمک به یادگیری، شاید بتوان به نتایج مطلوب تري در ارتقاي سطح نگرشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر دانشگاه هاي داراي وضعیت مشابه دست یافت.

نگرشاعضای هیأت علمیآموزش از راه دورروش آموزشآموزش الکترونیک
193
149
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423