بررسی عناصر نشر نشریات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه دوآج در بهره گیری از مجوزهای کریتیوکامنز: رویکردی داده کاوانه
دوره نهم (1397) , شماره چهارم English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
فاطمه موسوی 1، عاطفه زارعی 2، رسول زوارقی 3، شاهین اکبرپور 4،
  • تاریخ دریافت 1397/08/26
  • تاریخ پذیرش 1397/10/18
  • تاریخ انتشار 1397/12/25
زمينه و اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی عناصر نشر نشریات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه دوآج در بهره گیری از مجوزهای کریتیوکامنز با رویکردی داده کاوانه است.

مواد و روش ها: روش پژوهش داده کاوی توصیفی و شامل نشريات پزشکی نمايه شده در پایگاه دوآج تا اوایل سال 2016 است. داده هاي موردنياز از پایگاه دوآج به صورت فراداده و با فرمت CVS ذخیره شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار رپيدماينر و روش شناسی استاندارد کریسپ و الگوریتم درخت تصمیم C5.0 استفاده شد.

يافته ها: 28.55 درصد نشریات پزشکی از مجوزهای کریتیوکامنز استفاده نکردند. بیشترین تعداد مجوزها مربوط به مجوز تخصیص بود. از بین کشورها، مصر با 24.18 درصد رتبه اول، بریتانیا با 16.71 درصد رتبه دوم را کسب کردند. بیشترین تعداد در بین ناشران، مربوط به ناشران مؤسسات و انجمن ها با 502 عنوان (50.71 درصد)، ناشران تجاری با 307 عنوان (31.01 درصد) و ناشران دانشگاهی با 181 عنوان (18.28 درصد) بود. در بین سال ها نیز، سال2011 با 146 عنوان (13.73 درصد) و سال 2013 با 122 عنوان (11.47 درصد) بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج حاصل از درخت تصمیم C5.0، الگویی با صحت 75.19 درصد و با خطای 24.81 درصد (صحت-1= نرخ خطا) به دست آمد، كه بیشترین مجوزهای به کار رفته در این الگو مربوط به مجوز تخصیص با دقت 80.45 درصد به دست آمد و مدل تایید شد.

نتيجه گيري: استفاده از مجوز تخصیص در حوزه پزشکی توسط کشورها و ناشران، نشانگر پذیرش جامعه درجهت توسعه و تداوم دانش پزشکی همراه با شتاب بیشتر در فضای مجازی است.

پایگاه دوآجمحل نشرمجلات دسترسی بازمجوزهای کریتیوکامنز (کالاهای عمومی خلاقانه)نشریات دسترسی باز پزشکی
179
181
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423