مطالعه ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی در دانشجویان پرستاری و مامائی
دوره نهم (1397) , شماره چهارم English Article
بهداشت عمومی
مجتبی عبدی 1، سمانه رفیعی 2، الهام اسدی 3، متینه پوررحیمی 4، هادی جلیلوند 5،
  • تاریخ دریافت 1397/06/14
  • تاریخ پذیرش 1397/09/14
  • تاریخ انتشار 1397/12/25
زمينه و اهداف: اعتیاد به اینترنت مسئله ای نوظهور است، که می تواند عوارض زیادی بر ابعاد زندگی فرد داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی دانشجویان بود.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی و جامعه پژوهشی آن تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود، که در سال 1396 صورت پذیرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش نامه سبک زندگی LSQ بوده است.

يافته ها: در این مطالعه مشخص شد، که 206 نفر (68.6 درصد) از نمونه ها عدم اعتیاد، 86 نفر (28.8 درصد) در معرض اعتیاد و 8 نفر (2.6 درصد) معتاد به اینترنت بودند. همچنین، اعتیاد به اینترنت با ابعاد مختلف سبک زندگی شامل سلامت روان شناختی، سلامت معنوی و اجتناب از داروها و مواد مخدر ارتباط داشت.

نتيجه گيري: بین اعتیاد به اینترنت و ابعاد سبک زندگی، همبستگی وجود داشت و دانشجویان در ابعاد ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه و سلامت محیطی خود عملکرد ضعیف تری داشتند. اما بین نمره کل سبک زندگی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنا‌داری نبود، که این مسئله می‌تواند ناشی از تفاوت بین گروه ها باشد. پیشنهاد به برنامه ریزی های آموزشی جهت ترویج سبک زندگی سالم در بین دانشجویان رشته‌های پرستاری، مامائی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، شامل گسترش فرهنگ ورزش همگانی، ورزش صبحگاهی، بهبود تغذیه شامل مصرف غذاهای کم نمک و حاوی فیبر بالا مانند میوه‌های تازه و کاهش مصرف چربی‌های اشباع شده می‌کنیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم، مطالعات بیشتری در این زمینه در بین دانشجویان رشته‌های مذکور انجام‌ شود.

اعتیاد به اینترنتسبک زندگیدانشجویانخدمات سلامت
278
238
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423